Управителен съвет на Програма за развитие на съдебната система

Йордан ЙордановПредседател на Управителния съвет

Вержиния АнаниеваЧлен на управителния съвет

Велислава Делчева

Велислава Делчева завършва “Право” през 1997 г. в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
От 2000 – 2001 г. Велислава Делчева работи като правен експерт в отдел “Европейска интеграция и международно сътрудничество” на Министерството на околната среда и водите. През периода от 2001 – 2002 г. е координатор по проект на програма ФАР “Управление на водите”. От м. март 2002 г. до м. юли 2006 г. е правен консултант по съдебна администрация към Проекта за развитие на съдебната система и Инициативата за укрепване на съдебната система, финансирани от Американската агенция за международно развитие. През 2006 г. работи като мениджър проекти в адвокатското дружество “Димитров, Петров и Ко.” От м. ноември 2006 г. е отново правен консултант към Инициативата за укрепване на съдебната система, а от м. юни 2007 г. до м. юли 2012 г. е правен консултант и мениджър проекти в института “Отворено общество”.
Електронна поща: velislava.delcheva@prss-bg.org

Вержиния Ананиева

Вержиния Ананиева завършва специалност „Полска филология” на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 2000 г. Притежава и магистърска степен по „Стопанско управление на немски език” към Техническия университет в София от 2008 г.
От м. октомври 2000 г. до м. май 2005 г. Вержиния Ананиева работи в държавния сектор в областта на енергетиката. От м. април 2005 г. до м. май 2006 г. е офис мениджър в „PeeR to peer Agency – Интегрирани маркетингови комуникации”, където съдейства в подготовката, организацията и координацията на различни типове мероприятия. От м. юни 2006 г. до м. март 2008 г. работи като ръководител проекти към Българския институт за мениджмънт и технологии – неправителствена организация, която изпълнява проекти по международната програма на Интел „Иновации в образованието” и по програмата на Хюлет-Пакард България за осъществяване на академични инициативи.
Електронна поща: verginia.ananieva@prss-bg.org

Деница Янкова

Деница Янкова завършва специалност “Англицистика и американистика” на Факултета за класически и нови филологии на СУ “Св. Климент Охридски” през 2001 г.
От м. юли 2001 г. до м. юни 2003 г. Деница Янкова работи към проекта “Регулация на капиталовите пазари”, финансиран от Американската агенция за международно развитие. От м. юли до септември същата година е преводач към Американския червен кръст. От м. септември 2003 г. до м. октомври 2007 г. работи към Проекта за развитие на съдебната система и Инициативата за укрепване на съдебната система на Американската агенция за международно развитие. Участвала е в развитието на връзките с медиите на тези проекти и организирането на семинари и конференции.
Електронна поща: denitsa.yankova@prss-bg.org

Ива Тончева

Ива Тончева е завършила журналистика във Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет. Има дългогодишна журналистическа практика в Българската телеграфна агенция и Българската редакция на Би Би Си. Има опит и като медиен и комуникационен експерт по различни проекти.
Електронна поща: iva.toncheva@prss-bg.org

Нина Делимаринова

Нина Делимаринова завършва право през 2007 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.
Нина Делимаринова има тригодишен опит като сътрудник в Правната клиника към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, която е основана и спонсорирана с помощта на Института „Отворено Общество” – София и Американската агенция за международно развитие. От м. септември 2008 г. до м. декември 2009 г. работи като координатор на проект към на Института „Отворено Общество” – София. Участвала е активно в подготовката, организацията и координацията на различни мероприятия и конференции, свързани с работата на съдебната система и юридическото образование в България.
Електронна поща: nina.delimarinova@prss-bg.org

Силвина Собаджиева

Силвина Собаджиева e завършила международни отношения в СУ “Св. Климент Охридски” и право в Нов Български Университет.
Силвина Собаджиева има няколкогодишен опит по проекти, финансирани от ЕС, а именно: Туининг проект „Поддръжка за изграждане инфраструктурата по сигурността на съдебната система” ; Туининг проект „Изграждане на ефективна система за защита на свидетели в наказателното производство”; Туининг проект „Укрепване устойчивостта и ролята на пробационната служба в България”. От края на 2007 г. до 2009 г. работи като правен сътрудник в консултантска къща за регулиране на щети в областта на пътнотранспортни произшествия. През 2010 г. работи като правен асистент на съдия Стюърт Уолдрип по проект „Инициатива за съдебно съветничество на Американското посолство в България. През септември 2010 г. Силвина Собаджиева става част от екипа на ПРСС.
Електронна поща: silvina.sobadzhieva@prss-bg.org

Йоана Терзиева

Йоана Терзиева завършва програма по социална педагогика през 2004 година и магистърска програма „Социално възпитатлена и пробационна дейност с правонарушители” през 2007 година в Софийския Университет „Св. Климент Охридски”. Дипломиран психодрама терапевт е от 2008 година. От 2009 година е докторант към Нов Български Университет в програма Психоаналитична психотерапия.
През 2005 и 2006 година Йоана Терзиева работи като социален работник и психотерапевт в една от социалните услуги, предоставяни в общността в град Русе, където практикува социална работа с деца с отклоняващо се поведение, отпадащи от училище и осъдени на пробация непълнолетни младежи. През 2007 година започва работа с организацията Каритас Русе и до 2013 година реализира общо 6 проекта, 2 от които международни, в направления трафик на хора и правосъдие за деца. От 2009 година е изследовател в международен екип към Института по Психоанализа за Източна Европа. През 2012 и 2013 година участва в подготовката на доклад в сянка, поръчан от Европейска комисия за изпълнение на Националната програма за реформа на Р България, издаден от Каритас Европа. Започва работа с ПРСС през ноември 2013 година.
Електронна поща: joana.terzieva@prss-bg.org

Диляна Гитева

Диляна Гитева завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1998 г. През 2003 г. тя е стипендиант на Програма „Инициатива за право в обществен интерес“ в Юридическия факултет на Колумбийския университет в Ню Йорк. Тя също така е участвала и в редица, обучения свързани с правата на човека, правата на детето и защитата от дискриминация.
От 2000 г. досега Диляна Гитева работи като адвокат, член на Софийска адвокатска колегия.
Диляна Гитева е била ръководител и координатор на над 20 проекта, сред които: „Водене на стратегически дела за защита на правата на човека и защита от дискриминация“, „Наблюдение на спазването на правата на човека в България“, „Генерални мерки за изпълнение на решенията на ЕСПЧ срещу България“, „Справедлив административен процес“ и др.
Диляна Гитева е автор на редица статии и наръчници и има дълъг опит като лектор на конференции и семинари свързани с международните стандарти за правата на човека, правата на детето и защитата от дискриминация. Тя е участвала в работни групи по изработването на проекти за нормативни актове и програми, както и в изготвянето на анализи на българското законодателство и предложения за промени в действащи закони с оглед съответствието им с международните стандарти за правата на човека.
Електронна поща: dilyana.giteva@prss-bg.org

Ваня Теодорова

Ваня Теодорова работи над 15 години по проекти с неправителствени организации, свързани с обучения и консултации за осъществяването на проекти. Има богати познания и умения за фондонабиране и администриране на отпускане на проектни и целеви средства за НПО от гражданското общество и икономическия сектор. Преди да се премести да живее в Ирландия по лични причини Ваня Теодорова работи като консултант „Наблюдение и оценка” към Инициативата за укрепване на съдебната система на Американската агенция за международно развитие и е член на управителния съвет на „Делауеър Интернешънъл Партнършип”. „Делауеър Интернешънъл Партнършип” е консултантска фирма, специализирана в областта на финансите, развитието на бизнеса, насърчаването на инвестиционни проекти и търговия, както и специализирани обучения и консултантски услуги. Организацията провежда редица проекти, финансирани от ААМР, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка. Екипът й реализира проекта за управленски обучения и икономическо образование на Университета на Делауеър (1991 – 1995 г.). Той е основен член на консорциума ФЛАГ (1996 – 2004 г.), чиято цел е подобряване на развитието на растежа на българските частни предприятия в конкурентна среда чрез различни програми и услуги. Ваня Теодорова отговаря за цялостното реализиране на редица задачи като организиране, контрол и координиране на дейностите на екипа; участие в обученията на екипа; контрол над управленските информационни системи; обучение и контрол на консултанти; определяне на нуждите и на потенциални клиенти; оценка, разработване и прилагане на консултантски услуги и обучения в зависимост от търсенето; управление на продажбите и отчетност; разработване, оценка и изпълнение на бюджети; определяне на възможности за повишаване на ефективността и намаляване на разходите; създаване на нови предложения, работни планове, разработване на програми, връзка и координация с местните партньори, включително неправителствени организации; подкрепа за бизнеса, малки и средни предприятия, държавни институции и международни донори.
Понастоящем Ваня Теодорова работи в Дъблин като мениджър в „Интегрейтинг Айърлънд” – ирландска неправителствена организация в областта на човешките права. Длъжността й е свързана със стратегическо и оперативно управление, подпомагане на управителния съвет на организацията, управление на човешките ресурси, администрация, финансово управление и контрол, финансиране и фондонабиране.
Електронна поща: vanya.theodorova@gmail.com

Елияна Ангелова

Елияна Ангелова завършва специалност „Международна бизнес администрация” на Университета на Линкълншир и Хъмбърсайд през 1999 г.
Елияна Ангелова започва кариерата си като асистент по проекти към фондация „Партньори България”, след което работи една година като младши ръководител на проекти към австрийската консултантска компания „Хюман Динамикс”. От м. октомври 2001 г. до м. август 2007 г. работи като координатор и мениждър обучения и мероприятия към Проекта за развитие на съдебната система и Инициативата за укрепване на съдебната система на Американската агенция за международно развитие.
Работила е за създаването на капацитет за обучение в българската съдебна система включително развитието на Националния институт на правосъдието, създаването и провеждането на обучителни стратегии и програми за съдебната администрация и магистратурата в България, организирането и провеждането на обучения и национални конференции на магистратите. Подпомагала е институционалното развитие на Националното сдружение на съдебните служители и Съюза на съдиите в България.
Електронна поща: eliana.angelova@prss-bg.org

Ива Вътова - Иванова

Ива Вътова – Иванова завършва специалност “Англицистика и американистика” на Факултета за класически и нови филологии на СУ “Св. Климент Охридски” през 2002 г.
От м. юли 2004 г. до м. септември 2007 г. Ива Вътова – Иванова работи към Проекта за развитие на съдебната система и Инициативата за укрепване на съдебната система на Американската агенция за международно развитие. Участвала е активно в подготовката, организацията и координацията на различни мероприятия и конференции, свързани с работата на съдебната система в България.
Електронна поща: iva.vatova@prss-bg.org

Ирина Мандова

Ирина Мандова завършва специалност “Полска филология” на Факултета по славянски филологии на Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 2000 г.
От м. май 2000 г. до м. септември 2002 г. Ирина Мандова работи в частния сектор в областта на бизнес администрацията. От м. март 2003 г. до м. декември 2005 г. работи като координатор “Обучения и мероприятия” към Проекта за развитие на съдебната система и Инициативата за укрепване на съдебната система на Американската агенция за международно развитие. Участвала е в разработването на обучителни програми и стратегии, както и в организирането на обучения, семинари и конференции. От м. януари 2006 г. до м. ноември 2007 г. е асистент към проект BG/2004/IB/FI/02 по програма ФАР, който е посветен на укрепването на административния капацитет на Комисията за финансов надзор. Участва активно в администрирането на проекта, както и в успешната реализация на мисиите.
Електронна поща: irina.mandova@prss-bg.org

Петър Димитров

Петър Димитров има бакалавърска степен по „Индустриален мениджмънт” и магистърска степен по „Мениджмънт на човешките ресурси” от Техническия университет в София.
Петър Димитров започва професионалното си развитие като компютърен оператор. От м. февруари 2002 г. до м. септември 2004 г. работи като ръководител проект към „Уеб фактори” ООД. От м. септември 2004 г. до м. юни 2005 г. е офис мениджър в „Оптима – НМН” ЕООД.От м. октомври 2005 г. до м. октомври 2007 г. е офис асистент и координатор обучения към Инициативата за укрепване на съдебната система на Американската агенция за международно развитие.
Участва в подготовката и провеждането на обучения и конференции за магистратите и съдебните служители в България, изготвянето на бюджети, организирането и провеждането на национални конференции. Работи активно с Националния институт на правосъдието за укрепването на неговия институционален и обучителен капацитет.
Електронна поща: petar.dimitrov@prss-bg.org

Ралица Величкова

Ралица Величкова завършва право в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” през 1996 г. От 2004 г. е магистър по финанси на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” по програма, разработвана съвместно с Икономическия институт на БАН.
Ралица Величкова работи като адвокат от 1997 г. Интересите й са в областта на търговското, дружественото и административното право.
От м. юни 2005 г. до м. май 2007 г. е правен консултант в Инициативата за укрепване на съдебната система, финансирана от Американската агенция за международно развитие. След това работи като правен консултант към Българския център за нестопанско право.
Съучредител на “Алпбах – България” – сдружение с нестопанска цел.
От най-скорошните й участия е курсът по “Инвестиционно право и право на предприятията” на Института по международно право със седалище в Рим, както и участие на тазгодишния Европейски форум Алпбах, Австрия на тема: ”Силните и слабите страни на Европа като глобален партньор”.
Електронна поща: ralitsa.velichkova@prss-bg.org

Денница Недева

Денница Недева завършва „Право” в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1998 г.
Тя започва професионалното си развитие като правен асистент в „Интерюрист” ООД. В периода 2000 – 2002 г. е правен експерт в отдела “Европейска интеграция и международно сътрудничество” на Министерството на околната среда и водите. След това една година работи като старши експертен сътрудник в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното събрание. Г-жа Недева последователно заема длъжността „юридически съветник” в Държавната комисия по сигурността на информацията и Временната комисия за проучване и ликвидиране на щетите от наводненията и за изготвяне на предложения за оптимизиране на модела на действия на държавните органи по управление при кризи на Народното събрание. От м. юни 2003 г. досега работи като главен експертен сътрудник към Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното събрание. В допълнение, от м. юли 2004 г. досега г-жа Недева участва в Програмата за парламентарни експерти от Югоизточна Европа на Женевския център за демократичен контрол на въоръжените сили.
Г-жа Недева участва в редица обучения за управление на проекти и обмен на опит в областта на европейската интеграция. Има специализации по прилагане на европейското законодателство в областта на защита на природата към Европейска комисията, както и по устойчиво развитие също към Европейската комисия. Тя работи и по програми за ефективно законотворчество, представяне и контрол на Американската агенция за международно развитие и по постигане на сигурност в условията на демокрация на Държавния департамент на САЩ. Обучава се в Програмата за обучение на служители на националните парламенти на Парламентарната асамблея на НАТО в Брюксел, както и в курса “Сектор за сигурност – връзки и медиите и бюджетен контрол” на DCAF – Швейцария и RACVIAC – Хърватия. През м. юли 2007 г. участва в специализация в Европейския център за изследвания в областта на сигурността „Джордж С. Маршал” и Женевския център за демократичен контрол на въоръжените сили в Гармиш Партенкирхен, Германия.
Електронна поща: dennitza_n@yahoo.com