Устав на сдружението “Програма за развитие на съдебната система”

Днес, 05.07.2007 г. (пети юли 2007 година), в град София между подписаните се прие и подписа настоящия устав. Изменение на чл. 32 от Устава от 09.07.2011 (девети юли 2011 година)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Този устав урежда учредяването, структурата, дейността, средствата, целите и прекратяването на сдружението “Програма за развитие на съдебната система”, наричано в устава Сдружението.

Член 2. (1) Сдружението “Програма за развитие на съдебната система” е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

(2) Сдружението е самостоятелно юридическо лице, което се регистрира и осъществява дейността си в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

(4) Сдружението не е политическа организация и не преследва политически цели.

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 3. Наименованието на сдружението е “Програма за развитие на съдебната система”, което може да се изписва на английски език по следния начин “Program for the Development of the Judicial System”.

Член 4. Седалището на Сдружението е Република България, град София, община “Люлин”, а адресът му на управление – гр. София 1324, ж.к. “Люлин”, бл. 706, вх. Г, ет. 12, ап. 80.

Член 5. Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа наименованието му, седалището, адреса, както и данни за регистрацията, включително и БУЛСТАТ номер.

ІІІ. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 6. Целите на Сдружението са: подпомагане на развитието на съдебната система и утвърждаването на върховенството на закона чрез насърчаване на съдебната реформа, подобряване на достъпа до правосъдие, повишаване на подкрепата и доверието на гражданското общество в дейността на съдебната система, популяризиране на национални и международни стандарти и актове в областта на развитие на съдебната система и защита на правата на човека.

Член 7. Сдружението реализира целите си чрез:

 1. формулиране, осъществяване, съгласуване и популяризиране на политики, програми и инициативи на национално и местно ниво в областта на съдебната реформа за подпомагане изграждането на капацитета на органите на съдебната власт;
 2. съдействие и подкрепа на дейността на съдебните органи, насочена към осигуряване на прозрачност и отчетност в дейността на съдебните органи и повишаване на общественото доверие;
 3. идентифициране, прилагане и разпространение на добри практики в подкрепа на дейността на съдебната система и подобряване на средата за функционирането й;
 4. насърчаване на взаимодействието между органите на съдебната власт и утвърждаване на механизми за неговото стимулиране;
 5. стимулиране и подобряване на сътрудничеството с професионалните организации и организациите от неправителствения сектор в България и в чужбина;
 6. разработване и осъществяване на програми и проекти и организиране на научноизследователска, експертна и консултантска дейност;
 7. извършване на дейности по застъпничество;
 8. осъществяване на методологическа и консултантска подкрепа на съдилищата и другите органите на съдебната власт;
 9. извършване на конферентна дейност – организиране и провеждане на конференции, представяния, семинари, кръгли маси и други;
 10. провеждане на обучения, лекции, обсъждания и други образователни форми, създаване на наръчници и ръководства за улесняване на работата им;
 11. изграждане и подпомагане на партньорства на различни нива;
 12. за осъществяване на целите си Сдружението извършва и всички други, отговарящи на тях и разрешени от закона, дейности.

Член 8. (1) Сдружението може да извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с основния му предмет на дейност:

 1. Издаване и разпространение на специализирана в областта на съдебната система и правата на гражданите литература;
 2. Отстъпване на авторски права върху публикации на Сдружението;
 3. Организиране на семинари, лекции, работни групи и кръгли маси;
 4. Извършване на консултантски и обучителни услуги, свързани с предмета на дейност на Сдружението.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, предвидени и определени от съответното законодателство.

(3) Приходите от допълнителната стопанска дейност могат да се използват само за постигане на целите на Сдружението, а не за разпределяне на печалба.

Член 9. Сдружението се учредява за неопределен срок от време.

IV. ЧЛЕНСТВО И ЧЛЕНСТВЕНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Член 10. Членовете на Сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които приемат устава му и изразяват готовност да работят за постигане на целите на Сдружението.

Член 11. Членуването в Сдружението е доброволно.

Член 12. Членственото правоотношение възниква както следва:

 1. за учредителите - от вписването на регистрацията на Сдружението в съответния регистър на СГС;
 2. за всички останали - след изпълнение на процедурата, уредена в член 13 от устава.

Член 13. (1) Нови членове на Сдружението се приемат с решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство.

(2) Кандидатите за членове на Сдружението представят пред Управителния съвет писмена молба, която следва да съдържа волеизявление за членство, както и декларация, че кандидатът е запознат с устава и целите му и ще ги спазва в дейността си.

(3) Управителният съвет докладва постъпилите молби, ако са редовни, на първото след подаването на молбата заседание на Общото събрание.

Член 14. Членовете на Сдружението имат право:

 1. да участват в неговото управление,
 2. да бъдат избирани в ръководните му органи,
 3. да упражняват правото си на глас по всички въпроси, които подлежат на решаване с гласуване,
 4. да искат информация от ръководните органи относно цялостната дейност на Сдружението и финансовото му състояние.

Член 15. Членовете на Сдружението са длъжни:

 1. да спазват неговия устав,
 2. да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението,
 3. да плащат встъпителната вноска и членския си внос в размер и по ред, определени в член 33.

Член 16. За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

Член 17. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Член 18. (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до Общото събрание на Сдружението;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключването;
 4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
 5. при отпадане.

(2) Прекратяване на членството в Сдружението поради изключване става с решение на Общото събрание, взето с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове на Сдружението, когато предложеният за изключване извършва дейност, несъвместима с изискванията на настоящия устав, не изпълнява решенията на ръководните органи на Сдружението, вреди чрез действия или бездействия на името и престижа на Сдружението. Предложеният за изключване се поканва да даде обяснение и изложи становището си пред Общото събрание, но не участва в гласуването по този въпрос.

(3) Отпадането поради невнасяне на установените имуществени вноски в продължение на 3 години и системно неучастие в дейността се констатира със съответните документи. Лицето се уведомява писмено за прекратеното членство от Управителния съвет.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО. РЪКОВОДСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 19. (1) Органите на Сдружението са:

 1. Общо събрание на членовете (ОС),
 2. Управителен съвет (УС),

Член 20. Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови членове.

Член 21. (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко един път годишно.

(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двумесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Общото събрание се свиква чрез отправяне на писмена покана до членовете, отправена най-малко 7 дни преди датата на заседанието. Поканата трябва да съдържа следните реквизити: дневен ред, дата, място и час на провеждане на събранието, както и по чия инициатива то се свиква. Поканата се оповестява чрез Интернет страницата на Сдружението, чрез средствата за масова информация или по друг подходящ начин. Не се предвижда обнародването на поканата в Държавен вестник.

(4) ОС се счита за законно и може да взима валидни решения, ако присъстват най-малко половината от всички членове на Сдружението. Ако не се явят нужният брой членове за наличие на кворум, заседанието на ОС се отлага за 1 час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

Член 22. Всеки член има право на един глас, допуска се и гласуване по пълномощие. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Член 23. (1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 4. приема и изключва членове;
 5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 6. взема решение за участие в други организации;
 7. взема решение за прекратяване на Сдружението;
 8. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението:
 9. приема бюджета на Сдружението;
 10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 11. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 12. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 13. взема и други решения, предвидени в устава.

(2) Правата по алинея 1, точки 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(5) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по алинея 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Член 24. (1) Решенията на Общото събрание се вземат от присъстващите с обикновено мнозинство.

(2) Решенията по член 23, ал. 1, точка 1 и 7 и чл. 18, ал. 2, както и по други въпроси, изрично посочени в устава, се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се взимат решения.

Член 25. (1) Общото събрание избира Управителния съвет на Сдружението с обикновено мнозинство.

(2) Общото събрание избира председател на Сдружението и с мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове, измежду вече избраните членове на Управителния съвет.

Член 26. Управителният съвет е постоянно действащ орган на Сдружението, който решава всички въпроси, свързани с оперативното ръководство на дейността на Сдружението.

Член 27. (1) УС се избира за срок от 3 години от ОС по реда и условията, предвидени в настоящия устав. Първият УС се избира за срок от една година.

(2) Броят на членовете на Управителния съвет се определя от Общото събрание, но той не може да бъде по-малък от трима.

Член 28. Управителният съвет:

 1. представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект на бюджет;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
 7. определя адреса на Сдружението;
 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 9. изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

Член 29. Годишният доклад за дейността на Сдружението се представя ежегодно в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието заедно с годишния финансов отчет.

Член 30. (1) Заседанията на Управителния съвет могат да се свикват по искане на всеки един от членовете на Съвета.

(2) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от председателя на Съвета. При негово отсъствие заседанието се ръководи от един от членовете на УС.

(3) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Член 31. (1) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията, касаещи избора на ликвидатор, както и въпросите по член 28, т. 3 и 6 – с мнозинство от всички членове.

(2) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Член 32. Сдружението се представлява пред трети лица от Председателя на Управителния съвет (изменение от 09.07.2011 г., предишен текст: Сдружението се представлява пред трети лица от неговия председател и от останалите двама членове на Управителния съвет заедно и поотделно.)

VІ. ФИНАНСИРАНЕ. ОДИТ. ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Член 33. (1) Източници на средствата на Сдружението са финансирания по проекти и програми, имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, дарения, спонсорство.

(2) Всеки член на Сдружението дължи еднократна встъпителна вноска от 30 лв.

(3) Членският внос е годишен и е в размер на 30 лева.

(4) Членският внос се заплаща до 25-ти декември за следващата календарна година, а встъпителната вноска се заплаща, както следва:

 • за учредителите - до 10 дни след регистриране на сдружението;
 • за новоприети членове – до 10 дни след уведомяването, че молбата за членство е уважена.

(5) Общото събрание може да вземе решение за промяна на размера на встъпителната вноска и членския внос, както и за други вноски с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Член 34. Счетоводната отчетност и дейността на Сдружението подлежи на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

Член 35. Сдружението води и поддържа книги, в които се вписват протоколите от заседанията на колективните органи (ОС и УС). Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

VІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 36. Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. в случаите, предвидени в закона.

Член 37. При прекратяване на Сдружението по решение на Общото събрание се обявява процедура по ликвидация.

Член 38. Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

Член 39. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

Член 40. Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. учредителите и настоящите и бившите членове;
 2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
 3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
 4. съпрузите на лицата по т. 1 - 3;
 5. роднините на лицата по т. 1 - 3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
 6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Член 41. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя, по решение на Общото събрание на сдружението, на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 42. За всички неуредени в настоящия устав въпроси ще се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и останалите нормативни актове, действащи в Република България.

Член 43. Настоящият устав се изготви в два еднообразни екземпляра – един за документацията на Сдружението и един за регистърния съд.

УЧРЕДИТЕЛИ:

 1. Велислава Делчева
 2. Деница Тодорова
 3. Ива Вътова - Иванова
 4. Пресияна Манолова
 5. Ралица Величкова
 6. Елияна Ангелова
 7. Галина Кирова