Районен съд – Благоевград

25 февруари 2013 г.

Районен съд - Благоевград е с най-голям рейтинг в цялата страна за 2012 г., веднага след него с минимална разлика се нарежда Окръжен съд - Благоевград. Признанието към двете съдебни институции в Пиринско е заради направените от тях организационни реформи и дейности, свързани с отчетност, прозрачност, управление на човешки и материални ресурси, работа с уязвими групи и деца, антикорупционни политики и достъп до правосъдие по проекта „Усъвършенстване на работните процеси в съда - План 2”. Благодарение на участието в този проект се повишиха значително стандартите за работа, като се оптимизира и подобри организацията, качеството на правораздаването и обслужването на гражданите и адвокатите, подобри се отчетността, достъпността и прозрачността в дейността на съда.

Активира се комуникацията с „клиентите на съда” и медиите, а обратната връзка с тях при провежданото периодично анкетиране бе основната изходна база и източник на обективна информация за необходимите нови стъпки за промяна или утвърждаване на откроени и оценени добри практики в начина ни на работа, отчете председателят на РС - Благоевград Екатерина Николова.

Наред с това съдът е участвал като презентатор на добри свои практики в няколко работни срещи на председателите на съдилища през 2012 г. в рамките на същия проект. В резултат на изключителната активност и стремеж за усъвършенстване, модернизиране и развитие комитетът по оценка, състоящ се от магистрати на различни нива в съдебната система, даде най-високата външна оценка на РС - Благоевград, отреждайки му първото място в страната и статут на съд-модел за 2012 г. сред всички останали районни, окръжни, апелативни и административни съдилища, включени в този проект.

През изминалата 2012 г. 10-имата благоевградски съдии са разгледали 7151 броя дела, от които 6226 са приключени, което е 87%. В тримесечен срок са приключили над 88% от гражданските дела и над 75% от наказателните дела през отчетната година. Най-голямо в гражданското отделение през годината е постъплението от заповедни производства и производство по облигационни искове, искове по Кодекса на труда и Семейния кодекс.

В наказателното отделение най-голямо е постъплението на наказателни дела от административен характер, общоопасни престъпления, престъпления против собствеността, документни престъпления и частни тъжби. 97% са осъдените лица. Действителната средна натовареност на месец по съдии за 2012 г. е била по 60,60 бр. дела на човек спрямо разгледани дела, по 53,43 бр. дела на човек спрямо новопостъпили дела и по 52,76 бр. дела на човек спрямо приключени дела, което нарежда РС - Благоевград на първо място по натовареност в Пиринския регион.

Източник