30.05.2018 г.

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ започна изпълнение на услуга „Разработване на унифицирани процедури за предоставяне на правна помощ /съдебна фаза/ и разработване на ясни критерии и подходи при допускане на правна помощ /съдебна фаза/ за лица по чл. 22 от ЗПП , в това число и за лица от уязвими групи и разработване на механизъм за служебно събиране на информация за социалния статус на правоимащите лица.“ по проект BG05SFOP001-3.001-0020 „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ”.

Екипът от експерти на ПРСС ще разработи и предостави на Националното бюро за правна помощ Практически ръководства, съдържащи процедури по предоставяне на правна помощ от съда; процедури при предоставяне на правна помощ от адвокатските съвети в аспекта на задълженията им по чл. 18 от Закона за правната помощ; критерии и подходи при допускане на правна помощ от съда по всички видове дела и правна помощ, включително по видове потребителски групи по чл. 22 от Закона за правната помощ, както и механизъм за служебно събиране на информация за социалния статус на правоимащите лица. Резултатите ще допринесат за подобряване на правната помощ от гледна точка на процедури по предоставянето й и от гледна точка на завишаване на качеството на предоставената правна помощ от служебните защитници, чрез завишаване на изискванията към тях, повишаване на степента на удовлетвореност на гражданите от правната помощ и доверието им към института на служебния защитник.

Договорът се изпълнява по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).