На 16 януари 2017 г. ПРСС стартира изпълнението на проект "Алтернативни начини за адресиране на младежта (AWAY)", съфинансиран от Програма „Права, равенство, гражданство“ на Европейския Съюз под номер JUST / 2015 / RCHJ / AG / PROF / 9589. Проектът получи финансиране в размер на 341 455,49 евро и крайната дата за неговото изпълнение е 31 декември 2018 г.

Проектът AWAY има за цел да повиши осведомеността относно отклоняването от наказателна отговорност на непълнолетните, като метод за възстановително правосъдие, така че децата, които са в конфликт със закона, да се възползват от подобрения достъп до отклоняване чрез мултидисциплинарни, базирани на най-добрите и насочени към децата, практики.
away away away
Проектът се стартира от Регионалния офис за Централна и Югоизточна Европа на Terre des hommes и се изпълнява от организации в цяла Европа, работещи в областта на детското правосъдие. Той се подкрепя от Програма правосъдие на Европейския съюз и понастоящем се изпълнява в 5 държави:

1. България, координиран от Програмата за развитие на съдебната система (ПРСС);
2. Хърватия, координиран от Brave Phone;
3. Румъния, координиран от Terre des hommes Helvetia;
4. Белгия, координиран от Международната организация за защита на децата (DCI);
5. Унгария, координиран от Регионалния офис на Terre des hommes (ръководител на проекта);

Друга цел на проекта е да се гарантира, че специалистите от мултидисциплинарните екипи са по-осведомени и по-добре подготвени за отклоняване на деца в конфликт със закона, които се ползват от процесуалните гаранции, дадени им съгласно директиви на ЕС 2016/800, 2012/13, 2012/29.

За постигането на тази цел всеки екип ще:
 • Изгради на регионална емпирична база и изследване на системите за отклоняване от наказателна отговорност на непълнолетни, които идентифицират предизвикателствата и пречките пред използването на отклоняването и набелязват съществуващите алтернативни услуги за децата в райони извън столицата;
 • Разработи и предостави курс за електронно обучение за мултидисциплинарни професионалисти - включително организиране на две индивидуални и групови сесии в три града и дискусии във онлайн форуми;
 • Разработи и разпространи на информационни материали за деца и възрастни в съответните държави;
 • Информира местните и регионалните органи, които отговарят за местните политики и плановете за действие.

Всички партньори ще работят с деца в риск или в конфликт със закона, които ще бъдат включени като членове на детски консултативни съвети, за да гарантират, че техните преживявания, възгледи и мнения се отразяват и разглеждат във всички дейности по проекта.

Mатериали от заключителната конференция тук