Проект "Алтернативни методи за работа с младежи (AWAY)"


На 16 януари 2017 г. ПРСС стартира изпълнението на проект "Алтернативни начини за адресиране на младежта (AWAY)", съфинансиран от Програма „Права, равенство, гражданство“ на Европейския Съюз под номер JUST / 2015 / RCHJ / AG / PROF / 9589. Проектът получи финансиране в размер на 341 455,49 евро и крайната дата за неговото изпълнение е 31 декември 2018 г.

Проектът AWAY има за цел да повиши осведомеността относно отклоняването от наказателна отговорност на непълнолетните, като метод за възстановително правосъдие, така че децата, които са в конфликт със закона, да се възползват от подобрения достъп до отклоняване чрез мултидисциплинарни, базирани на най-добрите и насочени към децата, практики. виж още

ПРОЕКТ "ОТГОВОРНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРИ ЗЛОУПОТРЕБАИ СЪС СРЕДСТВА НА ЕС В БЪЛГАРИЯ: СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС"

На 9 декември 2016 г. ПРСС започна изпълнението на проект "Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с други държави от ЕС". Проектът е одобрен за финансиране от Европейския съюз (ЕС) в размер на 31 809,60 евро. Крайният срок за неговото изпълнение е 31 Дек, 2017. ПРСС инициира този проект като реакция на доклада на ОЛАФ за 2015 г., в който България се нарежда сред страните-членки с най-високо финансовото изражение на открити нередности в използването на средствата от ЕС. виж още

ПРОЕКТ "Гражданско наблюдение върху ефективността на прокуратурата да разследва корупционни престъпления"


Дейности по проекта

1. Създаването на съвместен консултативен орган между представители на прокуратурата и изследователския екип на ПРСС е от съществено значение за валидиране на резултатите от проведеното гражданско наблюдение. Именно поради тази причина дейностите по проекта започват с конституирането му. В рамките на консултативния орган се предвижда да се вземат основи решения, свързани с:
1.1. Приемане на методологията за провеждане на наблюдението в прокуратурите по места;
1.2. Приемане на критерии за избор и план за обучение;
1.3. Обсъждане на финалното съдържание на анализа;
виж още

ПРОЕКТ "Адвокати в защита правата на детето"


Цел на проекта: Да се гарантира, че се съблюдава най-добрия интерес на детето по повод участието му в съдебни процедури и че в България се изгражда правораздавателна система, съобразена със специфичните нужди на децата. Конкретните задачи на проекта са:
 - специализация на адвокати в областта на правосъдието, съобразено с интересите на детето, паралелно с тази на магистратите;
 - разработване и пробно провеждане на тренировъчна програма за обучение на адвокати, която да гарантира по-добрата защита на правата на децата, участници в съдебни процедури;
 - устойчивост при специализацията на адвокатите в областта на правосъдието, съобразено с интересите на детето, чрез създаването на механизми за включване по делата, в които участват деца, на адвокати със специализирана квалификация по правата на детето. виж още

ПРОЕКТ "Подобряване достъпа до правосъдие за деца"


Проект „Подобряване достъпа до правосъдие за деца жертви и свидетели на престъпления, деца в конфликт със закона и техните семейства”

През 2013 година правителството на България одобри Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за деца, която полага изцяло нов подход към децата в контакт с правосъдната система, основан на техните основни права и съобразен с международното право. На практика обаче съществуващата към момента правна и институционална рамка е незадоволителна по отношение на прилагане на международните правни стандарти. Липсата на специализация сред магистратите налага системата за случаен избор на съдии да се прилага и при дела, в които участват деца, а наказателните мерки продължават да са основен инструмент за третиране на децата, което ги поставя в конфликт със закона. виж още

ПРОЕКТЪТ „УТРЕ"


УТРЕ – Устрем за Трайно Развитие и Единство

Проектът „УТРЕ – Устрем за Трайно Развитие и Единство“, се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г..

Най-новият анализ на гражданските организации в Източна Европа прз 2011 г. на ААМР отчита ясно, че в последното десетилетие неправителственият сектор в България бележи ниски нива на напредък при осигуряването на финансова и организационна устойчивост. Проблемите, които среща НПО сектора в страната са идентифицирани и от CIVICUS и Институт „Отворено общество“ в рамките на индекс на гражданското общество в България в периода 2008 – 2010 г. Работата в извънработно време, липсата на постоянно нает персонал, който да работи приоритетно за развитието на организацията, финансовата нестабилност и зависимостта от проектно финансиране, са типични, както за целия неправителствен сектор в страната, така и за „Програма за развитие на съдебната система“ (ПРСС) в частност.В генерален план тези трудности възпрепятстват изпълнението на основната задача на всяка неправителствена организация – да бъде независим и справедлив коректив в едно гражданско общество. виж още

ПРОЕКТЪТ „EIRENE"


Проектът EIRENE, получил името си от гръцката богиня на мира, цели да развие европейска култура на медиация чрез популяризирането на ефективна комуникация и осъществяването на образователни инициативи сред гражданите, академични дружества и бизнеса. Той е финансиран със средства на Европейската комисия и неговото изпълнение започва от месец декември 2012 година. Проект „EIRENE“ ще бъде изпълняван от Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ заедно с партньори от още 6 европейски страни: Испания, Великобритания, Гърция, Италия, Румъния и Словения. виж още

Обучение по основни счетоводни познания и практики за съдии, разглеждащи дела по несъстоятелност

Проектът „Обучение по основни счетоводни познания и практики за съдии, разглеждащи дела по несъстоятелност” , финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие, се изпълнява от ПРСС в партньорство с КПМГ България и Националния институт на правосъдието (НИП). Нарасналият брой и повишената сложност на делата по несъстоятелност през последните години породи необходимостта от повишаване капацитета на съда по специфики в областта. Показателна е статистиката, че само бройката дела през 2010 г. се е увеличила със 100 % в сравнение с 2008 г. виж още

Усъвършенстване на работните процеси в съда


Проектът „Усъвършенстване на работните процеси в съда” е логическо продължение на програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори”, чието начало бе поставено през 2000 г. Усилията сега са насочени към осигуряване на устойчивост на постиженията и тяхното разпространение в цялата страна, тъй като съдилищата доказаха, че разполагат с изграден капацитет за новаторство, проследяване на промените и разпространение на добрите практики. виж още

Система за приемане на сигнали и жалби от граждани срещу нарушения на магистрати – анализ на състоян

Nederlanden
MATRA
Програмата за развитие на съдебната система реализира проект „Система за приемане на сигнали и жалби от граждани срещу нарушения на магистрати – анализ на състоянието и преглед на най-добрите европейски практики”. Проектът се финансира от програмата „Малки проекти на Посолството на Кралство Нидерландия(MATRA/KAP)" и е с продължителност 6 месеца. Целта му е да съдейства за подобряване на съществуващата система за подаване на сигнали и жалби срещу нередности в работата на съдиите и съдебните служители чрез задълбочен анализ на съществуващото законодателство и практики, както и чрез установяване на най-добрите европейски практики. виж още