Ученици от 11 и 12 клас на английската гимназия в Русе получиха сертификати

3.12.2018 г.

7 ученика от 11 и 12 клас на АЕГ "Гео Милев" - гр. Русе получиха сертификати за участието си в Младежкия борд по проект AWAY. В продължение на десет срещи, младежите се запознаваха с правата, които имат, обсъждаха как да се подхожда към техни връстници, които са в конфликт със закона и отправяха препоръки към съдии, полицаи и учители. Това се случи по време на заключителната конференция, проведена на 30 ноември 2018 г. в гр. Русе.

виж още

Младежи ще представят препоръки към полицаи, съдии и учители как да се отнасят към връстниците им, нарушили закона

29.11.2018 г.

Конференция в Русе по алтернативни методи за работа с младежи

Национална конференция ще обсъжда на 30 ноември в Русе нови и допълващи традиционното правосъдие и щадящи начини за работа с младежи – правонарушители. Младежи от АЕГ „Гео Милев“ в града ще представят идеи и препоръки към полицаи, прокурори, съдии и учители как да се отнасят към връстниците им, нарушили закона. Младежите - участници в Консултативния съвет към проекта „Алтернативни методи за работа с младежи (AWAY)“, по който се организира конференцията, изискват от полицаите адекватно поведение и уважение, от съдиите – да проявяват пълна справедливост и да не се поддават на корупция, а от учителите - провиненията извън училище да не повлияват училищния процес на ученика. Тези и други препоръки, съобразени с опита и на техни съученици и приятели, са обобщени в специален документ, който ще бъде представен за обсъждане. виж още

Обучение „Отговорност на администрацията за незаконосъобразно издадени наказателни постановления“

26.11.2018 г.

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ има удоволствието да ви покани да вземете участие в обучение „Отговорност на администрацията за незаконосъобразно издадени наказателни постановления“, което ще се проведе на 14 декември 2018 г.

Обучението е подходящо за практикуващи юристи – адвокати, юрисконсулти, за представляващи еднолични търговци и юридически лица, както и за всички, за които материята представлява интерес. Участниците ще се запознаят с предвидените в законодателството механизми за защита от незаконосъобразно упражнена санкционна дейност на администрацията и за търсене на отговорност от администрацията в тези случаи. виж още

Обучение „Нови положения относно имуществената отговорност на юридическите лица при извършено престъпление“

5.11.2018 г.

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ има удоволствието да ви покани да вземете участие в обучение „Нови положения относно имуществената отговорност на юридическите лица при извършено престъпление“

Обучението е подходящо за практикуващи юристи – адвокати, юрисконсулти, представители на юридически лица, представители на централните и местни органи на власт, както и за синдици, счетоводители и одитори. Участниците ще се запознаят с уредбата на административно наказателната отговорност на юридическите лица, която се реализира на основание чл. 83а от Закона за административните нарушения и наказания. виж още

Обучения за съдии и прокурори по алтернативни наказания за непълнолетни

23.10.2018 г.

Днес започват двудневни обучения в Русе, Разград и Варна

Паралелните на традиционното правосъдие и щадящи начини за работа с младежи - правонарушители са основната тема на три двудневни обучения, които неправителственото Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) организира в края на октомври и началото на ноември в Русе, Разград и Варна. Първото обучение започва днес в Русе. Предстоят Разград (25-26 октомври) и Варна (6-7 ноември). виж още

Алтернативни подходи към младежите в конфликт със закона: обучение за специалисти

15.10.2018 г.

Уебинар предлага възможност за обучение за професионалисти, работещи с деца в конфликт със закона

Към български професионалисти, които работят с деца в конфликт със закона, е насочен едночасов уебинар на 19 октомври 2018. Основната му тема е отклоняването от наказателното производство като един от най-често използваните подходи към младежите в конфликт със закона. виж още

Покана за провеждане на Общо събрание на сдружение „Програма за развитие на съдебната система”

30.07.2018 г.

Уважаеми колеги,
Управителният съвет (УС) на ПРСС на основание чл. 21, ал. 2 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание (ОС), което ще се състои на 31 август 2018 г. от 17 ч. в офиса на ПРСС на следния адрес: София 1407, Лозенец, бул. "Джеймс Баучер" № 76А, Бизнес център "Hill Tower", ет. 3 при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на ПРСС за 2017 г.
 2. Освобождаване от отговорност на УС и Председателя на УС;
 3. Обсъждане на настоящи и бъдещи проекти на ПРСС;
 4. Разни.
виж още

Участието на деца по проекта AWAY предизвика интерес на мастните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

02.07.2018 г.

Представители на местни комисии, инспектори от Детска педагогическа стая и управители на Центрове за обществена подкрепа се събраха на 28 юни 2018 г. в Пампорово на VI Национална научно-практическа конференция «Детско правосъдие и правата на децата». Организираният от община Асеновград и партньори форум събра над 80 специалисти от цялата страна, работещи с деца. Повод за дискусията е обсъжданият от няколко месеца законопроект за детско правосъдие, който беше представен от бившия зам. министър на правосъдието Вергиния Мичева. виж още

Малдежкият консултативен борд по проекта AWAY подготви свои послания до представители на институциите, ангажирани с прилагането на детското правосъдие в България

02.07.2018 г.

През последните два месеца, работата на младежите - членове на консултативния борд по проект AWAY, се фокусира върху подготовката на информационна кампания, целяща да популярзира сред техни връстници отклоняването като ефективен подход в приложението на детското правосъдие. виж още

ПРСС започна разработването на Унифицирани процедури за предоставяне на правна помощ

30.05.2018 г.

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ започна изпълнение на услуга „Разработване на унифицирани процедури за предоставяне на правна помощ /съдебна фаза/ и разработване на ясни критерии и подходи при допускане на правна помощ /съдебна фаза/ за лица по чл. 22 от ЗПП , в това число и за лица от уязвими групи и разработване на механизъм за служебно събиране на информация за социалния статус на правоимащите лица.“ по проект BG05SFOP001-3.001-0020 „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ”. виж още