Интегрирана система за управление и контрол (ИСУК)

Интегрираната система за управление и контрол съдържа над 150 вътрешни правила и процедури, свързани с управленските процеси в съда и контролните действия относно вътрешната организация и администрация на работата, управлението на човешките и материални ресурси и бюджетирането. Те покриват всички раздели от втория План за подобряване на работата на съда (линк) и са мерки в изпълнение на 15 от 24 стандарта за качество, включени в него.

виж още

Обучителна програма за съдебни заседатели

Разписаната програма за обучение на съдебни заседатели има за цел да подпомага заседателите да се ориентират по-добре в характера на техните функции и да гарантира по-пълноценното им участие в съдебните състави. Провеждането на обучения по нея е лесно осъществимо от всеки непрофесионален обучител и с много бърза подготовка, изразяваща се в запознаване и адаптиране на програмата за нуждите на съответния съд. Работата на авторите на Наръчника стъпва върху анкетни проучвания, проведени в над 30 съдилища от цялата страна.

виж още

Работа с вещи лица

Наръчникът на съда и Помагалото за вещи лица обобщават полезни практики и модели за ефективна работа, които от една страна да снабдят съдиите с техники за управление на делото по повод вещите лица, а от друга - да предоставят отговор и указания към вещите лица по повод най-честите им затруднения. Резултатите от проведена анкета относно полезността на разработените по проекта документи, сочат, че почти в 100% от случаите, запозналите се с Помагалото съдилища заявяват, че възнамеряват да го ползват.

виж още