Проектът „Усъвършенстване на работните процеси в съда” е логическо продължение на програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори”, чието начало бе поставено през 2000 г. Усилията сега са насочени към осигуряване на устойчивост на постиженията и тяхното разпространение в цялата страна, тъй като съдилищата доказаха, че разполагат с изграден капацитет за новаторство, проследяване на промените и разпространение на добрите практики. В основата на работата е вторият План за подобряване на работата на съда (План 2), разработен по проект, финансиран от Американската агенция за международно развитие и фонда „Джърман Маршал”. Основните области, определени от магистратите и съдебни служители за работа, са:

- политики и планиране;
- управление на съда;
- система за управление и контрол на делата;
- достъп до правосъдие;
- повишаване на доверието в работата на съда.

Цели на проекта

1. Подобряване на работата на съдилища, чрез подкрепа и ръководство при прилагането на концепциите и практиките, залегнали в План 2.
2. Осигуряване на управленски механизъм в съдилищата за самооценка на работата и подпомагане на обмена на добри практики.
3. Повишаване на общественото доверие чрез представяне на постиженията на съдилищата и на въздействието на реформите на национално ниво.
4. Утвърждаване на постиженията на съдилищата-модели и съдилищата-партньори.

Дейности по проекта

1. Въвеждане на План 2

Поне десет съдилища-модели ще работят по прилагането на План 2.

Ще бъдат организирани обучения по теми, свързани със съставяне на бюджети, техники за намаляване на забавянето на делата и работа с уязвими групи.

С помощта на работни групи ще се разработят вътрешни процедури за анализ и оценка на организацията на работата в съда и оптимизиране на работните процедури, политики за предотвратяване на корупцията, както и правила за работа със съдебни заседатели.

Предвижда се изграждане на поне три нови информационни центъра, чиито служители ще бъдат допълнително обучени.

2. Оценка на изпълнението и разпространение на добри практики

Изпълнението на План 2 ще се оценява от поне десет магистрати и съдебни служители на всеки шест месеца. Те ще събират и анализират всички нововъведения, а установените добри практики ще бъдат включени в План 2 като негово приложение. План 2 ще бъде разпространен до всички съдилища в България.

3. Нови съдилища-партньори

Предвижда се през втората година на проекта да се включат поне шест нови съдилища. Те ще работят в тясно сътрудничество с настоящите съдилища-модели, като всеки нов участник ще има друг съд за свой наставник. При достигане на изискваното ниво за изпълнение на План 2, съдът ще бъде обявен за „съд-модел”.

4. Срещи на председателите на съдилищата

Предвидени са четири традиционни срещи на председателите на съдилища с участието на всички институции, участващи в процеса на реформи. На тези срещи ще се обсъждат въпроси, свързани с управлението на съда, необходимите законодателни промени, взаимодействието с държавни институции и граждани и др.

5. Оценка на резултатите от проекта

Предвижда се провеждането на социологически проучвания, които да покажат удовлетворението на гражданите от работата на съда. Те ще съдействат за определяне на сферите от работата на съда, които се нуждаят от усъвършенстване.

Информация за финансиращата организация

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България. Основана през 2008 г., Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.