Проектът „Обучение по основни счетоводни познания и практики за съдии, разглеждащи дела по несъстоятелност” , финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие, се изпълнява от ПРСС в партньорство с КПМГ България и Националния институт на правосъдието (НИП). Нарасналият брой и повишената сложност на делата по несъстоятелност през последните години породи необходимостта от повишаване капацитета на съда по специфики в областта. Показателна е статистиката, че само бройката дела през 2010 г. се е увеличила със 100 % в сравнение с 2008 г. Обучението, което предлага семинарна и дистанционна форма, се разработва и ще се прилага пилотно в България с перспектива да бъде въведено впоследствие и в държавите от региона. Целевата група са съдии от апелативните и окръжните съдилища в България.

Цели на проекта

1. Идентификация на основните счетоводни затруднения в работата на съда при делата по несъстоятелност.
2. Подобряване специфичната квалификация на съдиите, разглеждащи дела по несъстоятелност.
3. Осигуряване на устойчивост на разработения обучителен модул.
4. Утвърждаване на Националния институт на правосъдието (НИП) като водеща институция за региона в сферата на дистанционните обучения.

Дейности по проекта

1. Проучване на нуждите и анализ на основните счетоводни проблеми при делата по несъстоятелност

Проучването на основните затруднения, с които съдът се сблъсква в работата си при делата по несъстоятелност е в основата на разработването на качествена обучителна методология.

Проучването ще се осъществи по три направления, съчетаващи качествен и количествен подход, като засичането на резултатите от тях ще осигури неговата достоверност и дълбочина:

• провеждане на поне три дълбочинни интервюта;
• провеждане на поне три фокус групи;
• тематичен въпросник до 5-те апелативни и28-те окръжни съдилища и ВКС.

2. Разработка на обучителна методология по основни счетоводни познания и практики

Методологията за нуждите на обучението ще включва програма за два типа форми на обучение – присъствен семинар и дистанционна форма. Допълнително ще бъдат разработени подробни материали за участниците, които последните да ползват и след приключването на курса.

3. Семинарно обучение за поне 100 съдии, разглеждащи дела по несъстоятелност

Една от целите на проекта е да обхване максимален брой съдии във всички апелативни райони. Това е и причината обученията да се планират в София, Пловдив, Велико Търново и Варна.

4. Обучение за обучители

В рамките на проекта се предвижда обучението на поне 5 съдии, разглеждащи дела по несъстоятелност, като обучители. Придобитите от тях умения ще осигурят капацитет за провеждането на бъдещи обучения на съдии и превенцията на липса от квалифицирани кадри по спецификата на делата по несъстоятелност.

5. Модул за дистанционна форма на обучение за дела по несъстоятелност

Практическият опит и обратната връзка, получени на семинарите, ще послужат за разработването на модул за дистанционна форма на обучение по темата, който ще бъде включен в програмата на НИП.

Информация за финансиращата организация и партньорите

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е един от най-големите инвеститори в България. Банката е на първо място по инвестиции в частния сектор в цялата гама от сектори - енергетика, агробизнес, опазване и интелигентно използване на природните ресурси, недвижими имоти, както и широко разпространеното сътрудничество с финансови партньори за финансиране на малки и средни предприятия (МСП). Банката финансира редица общини, включително и общински ВиК дружества. Основен приоритет в отделните сектори е да се подпомогне енергийната ефективност в България и да се насърчи използването на устойчиви енергийни източници. Не на последно място Банката продължава да подкрепя възстановяването на България от трусовете на глобалната икономическа криза в областите, където това се отразява пряко или косвено.

KPMG България включва „КПМГ България” ООД и „KPMG Адвайзъри" ЕООД. Тя е създадена през 1992 г. и към момента е водеща специализирана компания за одит, данъчни и консултантски услуги на българския пазар. В компанията работят над 270 специализирани професионалисти в два офиса в София и Варна. KPMG България е част от мрежата на компанията в Централна и Източна Европа и ръководи предоставянето на услуги в рамките на Балканите, чрез офисите на KPMG в България, Албания, Косово и Македония. Стремеж на компанията е да осигури последователен стандарт на обслужване, на базата на висок професионализъм и задълбочени познания за условията в региона.

Национален институт на правосъдието (НИП) е публична институция за обучение на кадрите в съдебната система. Институтът функционира от 1 януари 2004 г. Той се изгражда на основата на Центъра за обучение на магистрати, неправителствена организация, създадена през 1999 г. Основната цел на Националния институт на правосъдието е подобряване ефективността на правораздаването чрез качествено професионално обучение и повишаване на квалификацията на магистратите и съдебните служители, както и събиране, обработване и разпространяване на информация за нуждите на обучението и осъществяване функциите на Европейски документационен център. НИП осъществява начално и текущо обучение на магистрати, както и обучение за съдебната администрация. Към НИП действа и Учебно-информационен център, който осъществява дистанционно обучение, предоставя библиотечни и документационни услуги, достъп до тематични бази данни, като платформа за обмен на правна информация между магистрати.