І. Общи положения. Цели

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност. Целите на Сдружението според Устава му са: подпомагане на развитието на съдебната система и утвърждаването на върховенството на закона чрез насърчаване на съдебната реформа, подобряване на достъпа до правосъдие, повишаване на подкрепата и доверието на гражданското общество в дейността на съдебната система, популяризиране на национални и международни стандарти и актове в областта на развитие на съдебната система и защита на правата на човека.

ІІ. Управителни органи

Органите на управление на Сдружението са Общото събрание и Управителният съвет. Управителният съвет се състои от трима членове – Велислава Делчева (председател), Пресияна Манолова и Деница Янкова. Според Устава на сдружението, мандатът на УС е 3 години и изтича на 10 юли 2011.

ІІІ. Членове

През 2010 г. членският състав e общо 10 души. През 2010 екипът, който работи по проекти на сдружението се допълни от трима нови членове – двама правни експерти и един експерт „Връзки с медиите“. В допълнение дейността на сдружението се подпомага от редица колеги, които не са членове на сдружението, но чиито принос е много важен за успеха на ПРСС. Основна част от експертите, които участват в изпълнението на проекти са магистрати и съдебни служители от съдилищата-модели и партньори.

ІV. Проекти

През 2010 г. ПРСС започна изпълнението на тригодишен проект, финансиран от фондация „Америка за България“ на стойност 300 000 долара. Това е единственият проект, по който работи екипът на сдружението.

Проектът „Усъвършенстване на работните процеси в съда” е логическо продължение на програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори”. В основата на работата по проекта е разработеният през миналата година втори План за подобряване на работата на съда (План 2), чието прилагане се оценява не само от екипа на ПРСС, а и от група от предварително избрани магистрати и съдебни служители, работили до този момент по програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори”. Основните области за усъвършенстване на процесите в съда са определени от магистрати и съдебни служители и са свързани с политики и планиране, управление на съда, система за управление и контрол на делата, достъп до правосъдие и повишаване на доверието в работата на съда.

  1. Комитет по оценка

Съобразно предвидените в проекта дейности през 2010 година беше сформиран Комитет по оценка, който пое функциите по събиране и определяне на добри практики в съдилищата, оценка постиженията по План 2 и определяне съдържанието на редовните срещи на председателите. През годината Комитета проведе две срещи. На 20 март 2010 г. в София се проведе първата среща. На 24 септември 2010 г. в гр. Смолян се проведе втората среща. В резултат от двете срещи всеки съд получи първоначална оценка на изпълнението на План 2 и указания, как по-нататък да изпълнява 24-те стандарта.

  2. Изпълнение на План 2

Започна изпълнението на стандартите, формулирани в План 2. В дейността се включиха активно 25 съдилища. Работата през годината показа необходимост от разширяване на предварително заложените дейности и съобразяването им с теми, които към днешна дата са актуални за съдилища. Поради тази причина екипът на ПРСС подготви и представи на фондация „Америка за България“ искане за финансиране на допълнителни дейности, свързани с избирането на нови местни етични комисии и обучение, свързано с техники за управление на делата.

Посещенията на място, заедно с изпратените отчети и първоначалните оценки показаха, че макар и само за една година съдилищата са постигнали добро ниво на изпълнение на стандартите по План 2. Най-активна е работата по стандартите, свързани с по-доброто управление на делата, като се отчита въвеждане и прилагане на времеви стандарти в повечето от съдилищата. Някои от съдилищата вече работят по програми за алтернативно решаване на спорове. Продължава да се наблюдава добро изпълнение на всички стандарти, свързани с работата с медиите, връзките с обществеността и подобряването на достъпа до информация. Представителите на ВСС и Инспектората участват активно в процеса на оценка и изразиха готовност да обявят добрите практи-ки, формулирани в изпълнение на проекта „Усъвършенстване на работните процеси в съда”, за национални стандарти.

  3. Срещи на председателите

През годината се проведоха две от редовните срещи на председателите, които се отличаваха с огромен интерес от страна и на съдилищата, и на медиите.

На 19-20 февруари 2010 г. във Велико Търново се проведе първата за годината среща, по време на която се дискутираха възможностите за продължаване на работата по програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори”. Повече от половината съдилища, представени на срещата, изразиха ясното желание и готовност да продължат да бъдат „модели” като въвеждат нови стандарти за работа. В следващите три години те ще използват втория План за подобряване на работата на съда като основно средство за реформи.

На 5 и 6 ноември 2010 г. в гр. Стара Загора се проведе втората за годината среща на председателите на съдилищата-модели и съдилищата-партньори. 44 председатели заедно с представители на Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС, Върховния касационен съд, Народното събрание, фондация „Америка за България” и посолството на САЩ в България дискутираха въпроси, свързани с проблеми на съдебната реформа, съдебната администрация и прилагането на втория План за подобряване на работата на съда.

Двете срещи позволиха ПРСС да бъде по-добре представено пред сравнително нови за нас партньори като 41-то НС, Върховния касационен съд и Инспектората към ВСС. В изпратеното предложение за допълнителни дейности, има искане за финансиране на още две такива срещи в рамките на следващите две години.

  4. Изследване на мнението на гражданите

Като част от проектните дейности, през април – май 2010 г. социологическата агенция „Алфа Рисърч” попита гражданите за мнението им за работата на съда в техния град, за качеството на предоставяните услуги и за бързината, с която са получили правосъдие. Изследването обхваща мнението на общо 1720 души – 860 души от населени места, в които работи „съд-модел” и 860 души в извадка с контролни съдилища. Данните покриват работата на 28 съдилища-модели и 36 съдилища, които не са обявени за „модели”.

  5. Семинар „Техники за управление на делата“

На 18 – 19 юни 2010 г. особено успешно в Хисаря се проведе семинарът „Техники за управление на делата”. Участие в него взеха 23 съдии от съдилищата-модели и партньори. Обучението се проведе с помощта на американския съдия Стюърт Уолдрип, както и съдиите Владимир Вълков, Цвета Желязкова, Владимира Янева и Иван Стойчев, които разказаха за работата си при въвеждане на нови техники за управление движението на делата и предизвикаха провеждането на конструктивни дискусии.

V. Електронен бюлетин

Още при старта на проекта се зароди идеята за издаване на електронен шестмесечен бюлетин. В него се представят както постиженията, които постигаме съвместно с партньорите ни от съдилищата и Висшия съдебен съвет, така и предизвикателствата, пред които се изправяме. През септември 2010 г. беше публикуван първият брой на бюлетина, в който бяха поставени акценти върху изследването на общественото мнение, което „Алфа Рисърч” проведе по наша поръчка през април – май 2010 г. и проведения пред юни семинар за управление движението на делата. Бюлетинът е изпратен до над 500 получатели от законодателната, изпълнителната и съдебната власт. В момента се подготвя вторият брой на изданието, който се очаква да бъде готов през април.

VІ. Интернет страница

Сдружението има изработена Интернет страница – www.prss-bg.org, чийто външен вид през 2010 г. изцяло беше сменен. Нейната поддръжка е насочена към външна фирма, с която ПРСС е в договорни отношения. За редовната актуализация на съдържанието основно отговарят двама от членовете на екипа по проекта „Усъвършенстване на работните процеси в съда“. Освен актуална информация за организацията, нейните цели, екип и проекти, интернет страницата вече съдържа информация за добри практики от съдилищата, електронен бюлетин, публикации в медиите, материали от проведени обучения и събития. Редовно се публикуват новини и актуални интервюта. Страницата се поддържа на два езика – на български и на английски.

VІІ. Работа с медиите

ПРСС се стреми да води активна политика спрямо медиите, информирайки ги както с прессъобщения за новини и събития по проекти на сдружението, така и с допълнителна информация за дейността ни, която изпращаме на конкретни медии и журналисти, пишещи по съдебната тема.

Освен на този пряк контакт Програмата разчита и на своя сайта. През последните месеци развихме нов подход: специални интервюта за сайта на ПРСС с магистрати и ангажирани в съдебната система експерти. Те представляват интерес както за самите магистрати, така и за по-широката аудитория, защото дават допълнителна информация за процесите и промените в съдилищата и показват как работи и неправителственият сектор, ангажиран със съдебната реформа. Информация за тези интервюта разпращаме както на медии и журналисти, така и на „Връзки с обществеността” на съдилища.

Медиите получават и бюлетина, който ПРСС издава периодично.

VIII. Офис

От октомври 2009 г. ПРСС се премести в нов офис и адресът на сдружението е ул. „Стара планина” № 5, гр. София, ПК 1000, който ни дава възможност да използваме работни места, кабинети, конферентни зали и др. срещу месечен абонамент.