І. Общи положения. Цели

Сдружението „Програма за развитие на съдебната система” е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност. Целите на Сдружението според Устава му са: подпомагане на развитието на съдебната система и утвърждаването на върховенството на закона чрез насърчаване на съдебната реформа, подобряване на достъпа до правосъдие, повишаване на подкрепата и доверието на гражданското общество в дейността на съдебната система, популяризиране на национални и международни стандарти и актове в областта на развитие на съдебната система и защита на правата на човека.

ІІ. Управителни органи

Органите на управление на Сдружението са Общото събрание и Управителният съвет. Управителният съвет се състои от трима членове – Велислава Делчева (председател), Пресияна Манолова и Деница Янкова. На 23 март 2008 г. се проведе общо събрание, на което се прие отводът на Пресияна Манолова като председател на УС. За председател бе избрана Велислава Делчева. Общо събрание, проведено на 10 юли 2008 г., когато изтича мандатът на УС, преизбра същите членове, като Велислава Делчева остава председател на сдружението. Според Устава на сдружението, мандатът на новоизбрания УС е 3 години.

ІІІ. Членове

През 2008 г. към сдружението се присъединиха трима нови членове. Така членският състав стана общо 10 души. Дейността на сдружението се подпомага от редица колеги, които не са членове на сдружението, но чийто принос е много важен за успеха на ПРСС.

ІV. Проекти

Изминалата година се оценява като успешна, доколкото през нея сдружението работи по 4 проекта, като 3 от тях приключиха в рамките на годината, а един продължава да се реализира и през 2009 г.

Проект „Създаване на информационен център на прокуратурата”

Финансираща организация: Американска агенция за международно развитие (ААМР)

Продължителност: 8 месеца

Статус: приключил

Проектът, осъществен от ПРСС в партньорство с Прокуратурата на РБ може да се определи като пионерски. Целта на проекта е да се повиши общественото доверие в работата на прокуратурата и да се подобри обслужването на гражданите, като се създаде първия информационен център на прокуратурата и да се разработи цялостна концепция за информационните центрове в прокуратурата.

Концепцията за информационните центрове в прокуратурата е създадена от работна група прокурори, служители и представители на ПРСС, като целта й е да разработи и представи унифициран модел за такива центрове в прокуратурите като част от изпълнението на едно от приоритетните направления на Стратегията за развитие на Прокуратурата за 2007 – 2009 г., а именно откритост и прозрачност.

Концепцията съдържа конкретни практически идеи и документи, които са полезни за прокуратурите и служителите, работещи по създаването на информационен център или разширяващи услугите, предлагани от него. За разработването на концепцията е ползван опитът при създаването на такава концепция за съдилищата и добри практики от други държави. Като приложение към концепцията бе приет и план за поетапно създаване на такива центрове и в другите прокуратури в страната.

Първият информационен център на прокуратурата бе открит на 9 септември 2008 г. в присъствието на главния прокурор на РБ г-н Велчев от заместник главния прокурор г-н Валери Първанов, заместник посланика на САЩ г-н Караянис, представители на Американската агенция за международно развитие и ПРСС. Информационният център на прокуратурата е разположен в близост до главния вход на Съдебната палата в София. Центърът е оборудван с 8 работни места и служи на няколкото прокуратури, разположени в съдебната палата.

Независим компонент от проекта бе представянето на системата за електронно представяне на доказателства в съдебни заседания. Тези представяния се състояха в съдебните палати в София, Велико Търново, Пловдив и Варна.

Системата е предоставена през 2007 г. от Инициативата за укрепване на съдебната система към Американската агенция за международно развитие. Техниката дава възможност за представяне на доказателства по нов по-удобен и ефективен начин, като така те могат да бъдат наблюдавани от всички присъстващи в съдебната зала с помощта на проектор. Системата може да се ползва за представяне на мултимедийни доказателства (напр. снимки, аудио и видео записи) в различни формати и на различни носители, за представяне на документи и други триизмерни доказателства, като мощното оптическо и цифрово увеличение прави възможно да се фокусират детайли, които иначе са трудно забележими за невъоръженото око.

На организираните от ПРСС представяния присъстваха съдии, прокурори, адвокати и представители на медиите, като те имаха възможност да се убедят във възможностите, които предоставя системата за представяне на доказателства. Бяха споделени и впечатления и опит от досегашното използване на техниката, а в хода на дискусиите се очертаха и нови идеи за използването й в бъдеще.

Проект „Комуникационна кампания за оперативната програма „Административен капацитет”

Финансираща организация: Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Продължителност: 6 месеца

Статус: приключил

Консорциумът „За диалог с администрацията”, в който ПРСС участва заедно с „ПР енд медия”, „Алфа рисърч”, Института за пазарна икономика и „Юропроджектс пойнт”, проведе поредица от информационни дни, посветени на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На срещите в София, Варна, Бургас, Велико Търново, Пловдив и Благоевград участваха представители на съдилищата и на медиите, като целта на информационните дни бе да дадат повече информация за възможностите за кандидатстване и реализиране на проекти по линия на ОПАК.

Като резултат от кампанията съдилищата представиха 8 проекта на първия обявен конкурс, като 5 от тях бяха одобрени и финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Проект „Укрепване на капацитета на Висшия съдебен съвет за работа със съдилищата в България”

Финансираща организация: Американска агенция за международно развитие чрез Българския център за развитие и обучение

Продължителност: 6 месеца

Статус: приключил

ПРСС реализира проект за укрепване на капацитета на Висшия съдебен съвет за работа със съдилищата в България, който бе финансиран от Американската агенция за международно развитие и бе изпълняван съвместно с Българския център за развитие и обучение. Целта на проекта бе да се повиши капацитета на ВСС по отношение на работата със съдилищата в България в контекста на програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори”. Бяха проведени обучения за администрацията на Съвета, посещения на място в съдилища и други инициативи, които подпомагат активното и ползотворно сътрудничество между Съвета и органите на съдебната власт в страната.

В допълнение на усилията на ПРСС да ангажира ВСС с програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньрои” и с Плана за подобряване работата на съда като част от програмата, Посолството на САЩ в България съвместно с Американската агенция за международно развитие бяха домакини на среща с ВСС и Националния институт по правосъдие. Срещата се проведе на 6 юни 2008 г. Непосредствено след срещата ВСС разработи план за приложение на Плана във всички съдилища в страната. Организираха се няколко срещи по апелативни райони, на които председателите и съдебните администратори получиха подборна информация и указания за прилагането на плана.

Проект „Проект за укрепване на съдебната система в България чрез прилагане на Плана за подобряване на работата на съда”

Финансираща организация: Американска агенция за международно развитие и фонд „Джърман Маршал”

Продължителност: 1 година

Статус: текущ

ПРСС реализира едногодишен проект със съдействието на ААМР и фонда „Джърман Маршал”, който цели да продължи развитието на програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори”, чието начало е поставено от ААМР през 2003 г. Инструментът, който съдилищата използваха в своята дейност, е Планът за подобряване на работата на съда. През 2007 г. този План бе одобрен от Висшия съдебен съвет за прилагане в национален мащаб в съдилищата.

Проектът си е поставил следните задачи:

  • Да се осигури устойчивост на постиженията на съдилищата-модели и съдилищата-партньори;

  • Да се въведе програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори” в най-малко три нови съдилища;

  • Да се подобри обслужването на гражданите чрез създадане на най-малко три нови информационни центъра в съдилища;

  • Да се създаде втора част на Плана за подобряване работата на съда;

  • Да продължи активното сътрудничество с Висшия съдебен съвет за утвърждаване на програмата и плана на национално ниво.

VІ. Интернет страница

Сдружението има изработена Интернет страница – www.prss-bg.org

Страницата на сдружението е изцяло обновена. Това обновяване стана възможно благодарение на проекта, финансиран от ААМР и фонда „Джърман Маршал”. На нея може да бъде открита информация за организацията, нейните цели, екип и проекти. Публикуван е Уставът, както и съобщения, касаещи дейността на Програмата. Страницата се поддържа на два езика – на български и на английски. Създаден е Интернет форум, в който председателите, съдиите, съдебните администратори на съдилищата и др. дискутират теми, които са от значение за ефективното и прозрачно функциониране на съда.

VІІ. Работа с медиите

Програмата за развитие на съдебната система развива тясно сътрудничество при работата с медиите. Всички събития, свързани с дейността на ПРСС, бяха широко отразени от медиите – напр. провеждането на срещите за представяне на електронната система за доказателства, откриването на Информационния център на прокуратурта и др. Сътрудничеството с медиите ще продължи и занапред.

VIII. Офис

През 2008 г. ПРСС се премести в нов офис и адресът на сдружението е кв. Бояна, ул. „Никола Петков” 40, София 1618.

Приложен файл: Финансов отчет 2008