І. Общи положения. Цели

Сдружението „Програма за развитие на съдебната система” е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност. Целите на Сдружението според Устава му са: подпомагане на развитието на съдебната система и утвърждаването на върховенството на закона чрез насърчаване на съдебната реформа, подобряване на достъпа до правосъдие, повишаване на подкрепата и доверието на гражданското общество в дейността на съдебната система, популяризиране на национални и международни стандарти и актове в областта на развитие на съдебната система и защита на правата на човека.

ІІ. Създаване на Сдружението. Приемане на вътрешни актове на Сдружението

Сдружението е регистрирано в Софийския градски съд с решение № 1 от 13 юли 2007 г. по фирмено дело № 11085/2007. Сдружението фигурира под номер 20070915023 в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, като удостоверението, издадено от Министерството на правосъдието, е от 15 септември 2007 г.

През първите месеци от съществуването си Сдружението бе насочило вниманието си към приемане на решения и вътрешни правила, които да гарантират пълноценното му функциониране. Така например бяха приети Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Правилата бяха приети с решение на Управителния съвет от 6 ноември 2007 г., а със заповед РД – 20 – 398 / 06.12.2007 г. бяха утвърдени от директора на Агенцията за финансово разузнаване.

ІІІ. Учредители и членове

Сдружението е създадено от част от екипа на Инициативата за укрепване на съдебната система (ИУСС) на Американската агенция за международно развитие. Учредителите на Сдружението са: Велислава Делчева, Галина Кирова, Деница Тодорова (Янкова), Елияна Ангелова, Ива Вътова – Иванова, Пресияна Манолова, Ралица Величкова.

Дейността на Сдружението се подпомага и от други бивши членове на екипа на ИУСС, които не са формални членове на Сдружението, както и от други лица, работещи за укрепване на съдебната система в България.

ІV. Управителни органи

Органите на управление на Сдружението са Общото събрание и Управителният съвет. Управителният съвет се състои от трима членове – Пресияна Манолова (председател), Велислава Делчева, Деница Янкова. Мандатът на първия УС изтича през м. юли 2008 г., като всеки следващ УС ще има мандат от 3 години.

За първите няколко месеца от съществуването на Сдружението са проведени няколко срещи на УС, като са обсъждани въпроси, касаещи проектната дейност. Членовете на УС бяха основните лица за среща с представители на различни институции и неправителствени организации. Проведени бяха срещи с министъра на правосъдието, председателя на Върховния административен съд, Висшия съдебен съвет, председателите на различни съдилища в страната, представители на Американската агенция за международно развитие, Посолството на САЩ, Българския институт за правни инициативи, Българския център за развитие и обучение и др. Целите на срещите са били основно свързани с бъдещо сътрудничество и планиране на конкретни дейности.

Членове на УС участваха в публични форуми, организирани от Институт „Отворено общество” и Министерството на правосъдието, посветени на изпълнението на Плана за действие на МП.

V. Проекти

Основните проекти, по които работи Сдружението през изминалата година, са два – „Укрепване капацитета на Висшия съдебен съвет за работа със съдилищата в България” и „Информиране на широката общественост, потенциалните бенефициенти и бенефициентите по оперативната програма „Административен капацитет”.

Проектът, насочен към ВСС, се финансира от Американската агенция за международно развитие и се осъществява с техническата помощ на Българския център за развитие и обучение. Проектът цели да подобри капацитета на Висшия съдебен съвет за работа със съдилищата в България.

На 11 декември 2007 г. се състоя първата дейност по проекта – среща с членовете на ВСС за представяне на дейността на Инициативата за укрепване на съдебната система и дискутиране на възможното взаимодействие между ВСС и Сдружението. Членовете на ВСС бяха запознати с дейността по програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори”, Плана за подобряване работата на съда, Концепцията за информационните центрове в съдилищата, въвеждането на информационни технологии в съдебната система, работата с Националния институт на правосъдието, професионалните организации на съдиите и съдебните служители, медиите, структурите на гражданското общество. По повод на проекта се проведе и първата официална среща на Сдружението с представителите на медиите, като целта беше чрез медиите на широката общественост да се представи информация за текущите и предстоящите дейности (вж. т. VII).

През 2008 г. ще се реализират и останалите дейности по проекта, насочени към повишаване капацитета на администрацията на ВСС при работата със съдилищата в страната. Ще се проведат обучения, работни срещи и посещения в различни съдилища, включени в програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори” на Американската агенция за международно развитие.

Проектът „Информиране на широката общественост, потенциалните бенефициенти и бенефициентите по оперативната програма „Административен капацитет” стартира с подписването на договор между Министерството на държавната администрация и административната реформа и консорциума, в който участва Сдружението. Консорциумът, спечелил обществената поръчка за реализиране на проекта, включва също и „ПР енд медия”, „Алфа Рисърч”, агенция „Икономика” и „Юропроджектс пойнт”.

Програмата за развитие на съдебната система ще поеме тази част от комуникационна кампания, която е насочена конкретно към представителите на съдебната система, т.е. съда, прокуратурата и следствието. ПРСС ще организира национална конференция в София и информационни дни по райони - Велико Търново, Пловдив, Бургас и Варна, за да достигне до представителите на съдебната система и да ги информира за възможностите, които им предоставя ОПАК за повишване на тяхната квалификация и капацитет и за подобряване на ефективната им връзка с гражданите.

Дейностите, изпълнявани от Сдружението, ще се концентрират в периода м. март – м. май 2008 г.

В процес на подготовка са други два проекта – с прокуратурата и с административните съдилища в България. Кандидатстването по тях и евентуалното им реализиране ще се проведе през 2008 г.

VІ. Интернет страница

Сдружението има изработена Интернет страница – www.prss-bg.org

На нея може да бъде открита информация за организацията, нейните цели, екип и проекти. Публикуван е Уставът, както и съобщения, касаещи дейността на Програмата. Страницата се поддържа на два езика – на български и на английски. Сдружението смята, че тя е добър начин да се предоставя информация за неговата дейност на партньори, членове и др.

VІІ. Работа с медиите

Програмата за развитие на съдебната система развива тясно сътрудничество при работата с медиите. Този начин на работа е пряко продължение на начина на работа на Инициативата за укрепване на съдебната система.

Журналистите периодично са информирани за дейностите, развивани от Сдружението.

На 11 декември 2007 г. се състоя среща с представители на различни електронни и печатни медии – БТА, БНР, Дарик радио и др, по време на която Програмата представи дейността си до този момент и плановете за новата година.

Активното взаимодействие с медиите ще продължи и през следващата година.

VІІІ. Дарители

Дейността на Сдружението стартира благодарение на даренията, направени от Кенет Стюарт (директор на Инициативата за укрепване на съдебната система) и Ийст Уест Мениджмънт Институт. Те ни помогнаха да наемем офис, който се намира се в София на бул. „Цар Борис ІІІ” № 54.

Цялата техника, както и оборудването, са дарени от Инициативата за укрепване на съдебната система.

Приложен файл: Финансов отчет 2007