Nederlanden
MATRA
Програмата за развитие на съдебната система реализира проект „Система за приемане на сигнали и жалби от граждани срещу нарушения на магистрати – анализ на състоянието и преглед на най-добрите европейски практики”. Проектът се финансира от програмата „Малки проекти на Посолството на Кралство Нидерландия(MATRA/KAP)" и е с продължителност 6 месеца. Целта му е да съдейства за подобряване на съществуващата система за подаване на сигнали и жалби срещу нередности в работата на съдиите и съдебните служители чрез задълбочен анализ на съществуващото законодателство и практики, както и чрез установяване на най-добрите европейски практики.

Специфичните цели на проекта включват преглед на съществуващата система за подаване на сигнали и жалби, както и сравнителен анализ на съществуващите системи за оплаквания в някои страни от ЕС. Подготвените анализи бяха представени на вниманието на работна група, сформирана в рамките на проекта и състояща се от представители на Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС, ПРСС и съдии. Работната група разгледа, анализира и обсъди резултатите от горепосочените анализи и подготви препоръки за подобряване на системата за подаване на сигнали и жалби. Резултатите от проекта бяха представени на заключителна конференция по проекта, проведена на 20 октомври 2009 г.