І. Общи положения. Цели

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност. Целите на Сдружението според Устава му са: подпомагане на развитието на съдебната система и утвърждаването на върховенството на закона чрез насърчаване на съдебната реформа, подобряване на достъпа до правосъдие, повишаване на подкрепата и доверието на гражданското общество в дейността на съдебната система, популяризиране на национални и международни стандарти и актове в областта на развитие на съдебната система и защита на правата на човека.

ІІ. Управителни органи и членове

През януари 2014 г. съставът на Управителният съвет бе променен. За председател на УС беше избран Йордан Йорданов, а за негови членове - Галина Кирова и Вержиния Ананиева. Членският състав на сдружението е общо 13 души. Екипът, който работи по проекти на сдружението се състои от 6 човека. В допълнение дейността на сдружението се подпомага от редица колеги, които не са членове на сдружението, но чийто принос е много важен за успеха на ПРСС. Основна част от експертите, които участват в изпълнението на проекти са магистрати и съдебни служители от съдилищата-модели и партньори.

ІІІ. Работа по проекти

През 2014 г., екипът на ПРСС работи по изпълнението на пет проекта: проект EIRENE, финансиран по програмата за „Гражданско правосъдие” на ЕК; проект „УТРЕ”, финансират по Норвежкия механизъм; проект „Подобряване достъпа до правосъдие на деца, жертви и свидетели на престъпления, деца в конфликт със закона и техните семейства”, финансиран от УНИЦЕФ – България; проект „Адвокати в защита правата на детето”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез фонда за Партньорство и експертна помощ, както и проект „ Гражданско наблюдение върху ефективността на прокуратурата да разследва корупционни престъпления”.

Проект EIRENE

Проектът EIRENE цели да развие европейска култура на медиация чрез популяризирането на ефективна комуникация и осъществяването на образователни инициативи сред гражданите, академични дружества и бизнеса. Той се финансира със средства по програма „Гражданско правосъдие” 2012 г. на ЕК. Неговото изпълнение започна през януари 2013 година и приключи през май 2014 г.

ПРСС е приключи дейностите по проект, които се състояха в разработване и представяне на анализ на състоянието на медиацията в България, участие в разработването и изпълнението на маркетингов план за насърчаване на медиацията в държавите – партньори по проект, както и в разработването и разпространение на образователни материали. В България за целта бяха разработени, разпечатани и разпространени брошури, изготвени с помощта на партньорите по проекта. През март 2014 г., ПРСС проведе две конференции „Медиацията в Европа и България – успех чрез информираност или чрез норма?”. Освен представянето на резултатите от прилагането и популяризирането на медиацията в Европа през последните пет години, събитията имаха за да начертаят основните насоки и следващи стъпки за масовото ѝ прилагане в България. С над 50 участника, сред които магистрати, адвокати и медиатори се постигна висока активност по време на дискусиите, като се наблегна включително и на конкретни мерки в търсене на ефективния баланс между информираност и принципа на задължителност.

В момента, тече процес на отчитане и одобряване на разходите от страна на Главна дирекция „Правосъдие” на ЕК.

Проект УТРЕ - Устрем за Трайно Развитие и Единство

През септември миналата година ПРСС започна изпълнението на проекта „УТРЕ – Устрем за Трайно Развитие и Единство” с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Проектът е насочен към: актуализиране на стратегическия план на ПРСС чрез подкрепа от специалисти в областта на организационния мениджмънт; повишаване на уменията и компетентностите на членовете на сдружението с фокус върху капацитета за писане и управление на проекти; предприемане на адекватни действия за разширяване на кръга от членове и сътрудници в различни региони на страната; пилотно провеждане на стажантска програма насочена към включването на млади и мотивирани специалисти в работата на организацията; повишаване на капацитета за работа в мрежа. Разширяване на кръга от контакти извън структурите на съдебната власт, отваряне към неправителствения сектор.

Към момента, са приключени по-голямата част от предвидените дейности по проекта,а именно: проведени са всички предвидени в плана изнесени срещи под менторство на специалист в организационното развитие и актуализиране на стратегическия план на сдружението, както и серия от обучения, насочени към писане на проекти и управление на човешките ресурси. Въведен е механизъм за мониторинг и контрол за изпълнението на мерките по стратегическия план за развитие. В резултат на работата до сега са разработени стратегически план на сдружението за периода 2014-2017 г., Оперативен план за 2014 г., Маркетингов план за периода на стратегията, както и план за подобряване на финансовия капацитет на сдружението.

Изпълнението на проекта е продължено до 15 януари 2015 г., като през това време предстои провеждане на пилотна стажантска програма, като вече се набират студенти и през следващия месец предстои тяхното обучение. Последната дейност по проекта е провеждане на кръгла маса с други НПО, насочена към осигуряване на публичност на дейността на организацията и стимулиране на сътрудничеството с тях.

Проект „Подобряване достъпа на деца, жертви и свидетели на престъпления, деца в конфликт със закона и техните семейства”

Проектът се финансира от УНИЦЕФ – България, като основните цели на проекта са: 1. Да се насърчи реализацията на приятелско към детето правосъдие, чиито участници разбират негативните травматични последици, които досегът със съдебната система би оказал в стандартна процедура за изслушване на децата жертви и свидетели на престъпление и децата в конфликт със закона; 2. Да повиши знанията и уменията на магистратите и останалите участници в процедури, които поставят детето в контакт с правосъдната система, да разпознават симптомите на преживяно насилие и да използват това знание, за да предприемат действия и да взимат решения, които гарантират най-добрия интерес на детето; 3. Да гарантира най-добрия интерес на детето в процедурата по изслушване чрез ефективен мултидисциплинарен подход на местно ниво; 4. Да предостави достъп до правни консултации и представителство в съдебни процедури на деца жертви и свидетели на престъпление, деца в конфликт със закона, на техните родители или хората, полагащи грижа за тях.

В резултат на изпълнените цели бяха постигнати следните резултати:
 1. Изграждане на специализирано помещение за щадящо изслушване на деца в Монтана
 2. Разработване и приемане на процедури за тяхното използване, както и на механизми на местно ниво за действие в случаи на изслушване на дете жертва или свидетел или дете в конфликт със закона в Сливен, Монтана и Шумен;
 3. Провеждане на специализирани обучения и уърк шопове за магистрати, социални работници, полицаи и др. специалисти;
 4. С помощна на стажанти, бяха събирани данни по определени случаи с деца и бе направен психосоциален анализ на всеки един от тях;
 5. Бяха наети адвокати, които да предоставят правни консултации и представителство пред съда и/или МКБППМН за деца в контакт с правосъдната система от обучени адвокати.

Проектът приключва в края на ноември.

Проект „Наблюдение върху капацитета на прокуратурата да разследва ефективно корупционни престъпления”

Чрез този проект за пръв път НПО има възможността да наблюдава и изследва причините за забавяне и прекратяване на производствата в прокуратурата, свързани с корупционни престъпления. Прокуратурата е основен партньор по проекта и от нейното активно участие зависи изпълнението на проекта. Проектът се финансира от Норвежкия фонд за НПО.

Дейности по проекта:

 1 .Беше създаден съвместен консултативен орган между представители на прокуратурата и изследователския екип на ПРСС е от съществено значение за валидиране на резултатите от проведеното гражданско наблюдение. В рамките на консултативния орган се предвижда да се вземат основи решения, свързани с: Приемане на методологията за провеждане на наблюдението в прокуратурите по места – вече изпълнено; Приемане на критерии за избор и план за обучение; Обсъждане на финалното съдържание на анализа; Провеждане на консултации в процеса на подготовка и отпечатване на информационни материали за граждани. Приети са правила за неговата работа. За привличането на общественото внимание към работата на консултативния съвет още след първото му заседание беше организирано публично събитие. Консултативният съвет ще проведе още поне две заседания в рамките на проекта.

 2. Вече е разработване програма за обучение на сътрудник-наблюдатели и провеждане на обучение, което да гарантира адекватното и професионално наблюдение на делата за корупция и анализ на резултатите от наблюдението. То ще бъде проведено в началото на декември.

 3. Предстои провеждане на най-мащабното досега наблюдение на приключили дела за корупционни престъпления във всички пет апелативни района на страната - София, Варна, Бургас, Пловдив и Велико Търново, както и във Военно-апелативна прокуратура в София; Наблюдението ще се осъществява на терен от 12-те сътрудници-наблюдатели на ПРСС и двамата водещи експерти на организацията, които ще наблюдават процеса на събиране на данните. В момента имаме разрешение за достъп по дела от Софийска градска прокуратура, Софийска районна прокуратура и Окръжната прокуратура – Пазарджик. Очакваме да получим списък с дела и в другите прокуратури.

До края на проекта трябва да се извършат следните дейности:

 1. Изготвяне на анализ на резултатите от наблюдението и отправяне на препоръки за подобряване ефективността на прокуратурата при осъществяването на ръководството и надзора върху дела за корупционни престъпления;

 2. Осигуряване на публичност на дейността на организацията и стимулиране на сътрудничеството с други НПО – чрез провеждане на две конференции;

 3 Изготвяне на серия от материали, които да подпомогнат гражданите при процеса на изготвяне и подаване на жалби, свързани с корупционни престъпления. Тази дейност също е процес на извършване, като експертите по проекта, вече разработват предвидените информационни материали.

Проект „Адвокати в защита правата на децата”

Целта на проекта е да се гарантира, че се съблюдава най-добрият интерес на детето по повод участието му в съдебни процедури и че в България се изгражда правораздавателна система, съобразена със специфичните нужди на децата. Проектът се финансира от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез фонда за партньорство и експертна помощ. Партньори по проекта са Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев“ към Висш адвокатски съвет и Международен институт за правата на детето в Швейцария (International Institute for the Rights of the Child), който партнира и на Министерство на правосъдието.

Дейностите, по проекта включват:
 1. Обучение и сертифициране на адвокати в областта детско правосъдие – дейността е вече проведена много успешно;
 2. Изграждане на капацитет за адвокатското училище чрез подготвяне на обучители и обучителен модул по темата – проведено е обучение за обучители и в момента се разработва обучителната програма ;
 3. Предстои провеждане на три обучения за адвокатите в страната, както и пилотиране на наблюдения в три адвокатски колегии, в градове в които съдилищата са въвели правила за провеждане на щадящи децата съдебни процедури.
 4. Предвидено е и провеждане на две национални конференции – една от които вече проведена, а другата е планирана за края на проекта.

ІV. Популяризиране работата на ПРСС

 1 Популяризиране на работата ни сред отделните групи партньори

Сдружението поддържа интернет страница – www.prss-bg.org. Нейното подобряване и обновяване е една от постоянните задачи на екипа ни. Нейната поддръжка е насочена към външна фирма, с която ПРСС е в договорни отношения. Освен актуална информация за организацията, нейните цели, екип и проекти, интернет страницата вече съдържа информация за добри практики от съдилищата, електронен бюлетин, публикации в медиите, материали от проведени обучения и събития. Редовно се публикуват новини и актуални интервюта. Страницата се поддържа на два езика – на български и на английски. За да могат ползвателите на страницата да следят последните публикации, ПРСС продължава да издава и изпраща на два месеца нюзлетър, който съдържа информация за последните публикации, качени на интернет сайта ни.

 2 Работа с медиите

ПРСС се стреми да води активна политика спрямо медиите – информирайки ги както с прессъобщения за новини и събития по проекти на сдружението, така и с допълнителна информация за дейността ни, която изпращаме на конкретни медии и журналисти, пишещи по съдебната тема.

Освен на този пряк контакт Програмата разчита и на сайта си. Продължава качването на специални интервюта за сайта на ПРСС с магистрати и ангажирани в съдебната система експерти. Те представляват интерес както за самите магистрати, така и за по-широка аудитория, защото дават допълнителна информация за процесите и промените в съдилищата и показват как работи и неправителственият сектор, ангажиран със съдебната реформа. Информация за тези интервюта разпращаме както на медии, журналисти, така и на „Връзки с обществеността” на съдилища.

VII. Офис

През 2014 г. продължава да използва работни места, кабинети, конферентни зали и др. срещу месечен абонамент, като офисът и адресът на сдружението се намират на бул. „Джейс Баучер” 25-а.

Председател на УС на ПРСС: Йордан Йорданов