І. Общи положения. Цели

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност. Целите на Сдружението според Устава му са: подпомагане на развитието на съдебната система и утвърждаването на върховенството на закона чрез насърчаване на съдебната реформа, подобряване на достъпа до правосъдие, повишаване на подкрепата и доверието на гражданското общество в дейността на съдебната система, популяризиране на национални и международни стандарти и актове в областта на развитие на съдебната система и защита на правата на човека.

ІІ. Управителни органи и членове

През 2012 г. членове на Управителният съвет остават избраните през 2011 г. – Велислава Делчева (председател), Пресияна Манолова, Галина Кирова, Йордан Йорданов и Вержиния Ананиева. През 2012 г. членският състав на сдружението е общо 12 души. Екипът, който работи по проекти на сдружението се състои от 6 човека. В допълнение дейността на сдружението се подпомага от редица колеги, които не са членове на сдружението, но чийто принос е много важен за успеха на ПРСС. Основна част от експертите, които участват в изпълнението на проекти са магистрати и съдебни служители от съдилищата-модели и партньори.

ІІІ. Работа по проекти

През годината, ПРСС не е разходвала средства, предоставени целево от фондация „ОУК“ за укрепване капацитета на организацията. До октомври 2013г. се работи по изпълнението на три проекта: проект EIRENE, проект „УТРЕ”, и се до дни се очаква сключване на договор с УНИЦЕФ по проект „Деца в конфликт със закона”. Със закъснение от два месеца (февруари 2013 г.) приключи изпълнението на тригодишния проект, финансиран от фондация „Америка за България“ на стойност 300 000 долара;

Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”

Проектът приключи с две месеца закъснение, които бяха необходими за изпълнение няколко оставащи дейности, включително цялостното отчитане по него.

По поръчка на фондация „Америка за България”, външен оценител направи оценка на изпълнението и ефективността му. Оценката отчита значението на проекта за нуждите на съдебната система на България и използвания местен подход при работата с отделните съдилища. Посочва, се че подходът „отдолу-нагоре” създава ограничения по отношение на осигуряването на въздействие на национално ниво и устойчивостта на резултатите, но въпреки това, помага на ПРСС да изгради доверие в отношенията с отделните съдилища и да се въведат мерки , които могат пряко да допринесат за подобряване на опит на гражданите в работата на съдебната система.

На следващо място, заключението по отношение на ефективността е, че е постигнато активно участие на съдилищата в отчитане и обмен на добри практики. Установени са обаче, сериозни разлики в успеха при изпълнение индивидуални стандарти:

 - най-добре се прилагат стандарти, свързани с управление на делата, информационни технологии и средства за комуникация;
 - стандарти, които генерирани някои добри практики, но изискват работа на централно ниво са тези, свързани с експертите и съдебните заседатели, както и управлението на човешките ресурси;
 - стандарти, които не генерират значителни добри практики се отнасят до програмното бюджетиране и ограничаване на корупцията;

В оценката се установява, че проектът е управлявана ефективно. Екипът на ПРСС използва всички възможности за повишаване на въздействието и следователно ангажира повече работа, отколкото е първоначално планирано. Резултатите в много области са по-високи в сравнение със заложените в проекта. Допълнителната работа е извършена без увеличаване на бюджета, което е за сметка на използваните човешки и материални ресурси.

По отношение на устойчивостта на резултатите от проекта, се стига до заключение, че факторите, с най-голям принос към устойчивостта са овластяване на съдебни представители, които са участвали в на проекта и чувството им на собственост върху резултатите . Най-голямата заплаха за устойчивостта е фактът, че проектът е бил задвижва предимно от административните ръководители и замяната им лесно може да застраши продължаването на добри практики. Освен това оценката се заключава, че практиката на използване на CIP 2 като инструмент за самооценка не са много добри шансове за устойчивост, т.е. без допълнителна подкрепа, използването му в бъдеще вероятно ще бъде ограничено. От друга страна , някои от добрите практики, разработени в рамките на Плана имат по-добри шансове за устойчивост , особено в случай, че инициатори на такива практики успяват да изразят мнението си, към Висшия съдебен съвет.

Проект EIRENE

Проектът EIRENE цели да развие европейска култура на медиация чрез популяризирането на ефективна комуникация и осъществяването на образователни инициативи сред гражданите, академични дружества и бизнеса. Той се финансира със средства по програма „Гражданско правосъдие” 2012 г. на ЕК. Неговото изпълнение започна през януари 2013 година.

След като през април 2013 г. в Лондон бе проведена първата среща по проекта ПРСС, заедно с партньорите си от Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Румъния и Словения представи на Генералната дирекция на правосъдието на Европейската комисия анализ на законодателството и прилагането на системите за медиация във всяка от представените държави.

Оценката за България посочва недостатъчната информираност сред гражданите относно медиацията като една от основните причини за неприлагането на този способ за извънсъдебно решаване на спорове. Анализът отчита също така, че въпреки високата оценка, която се дава на приетото законодателство, неговото приложение не е приоритет и държавата не е изработила политика, която да има за цел да насърчава използването на медиацията. В допълнение се налагат два основни извода. Единият е, че в голяма степен, адвокатите не подкрепят посредничеството, защото вярват, че медиацията не е от полза за тяхната практика, а другият, че медиаторите от своя страна не са достатъчно активни в представянето предимствата на работата си.

Проект УТРЕ - Устрем за Трайно Развитие и Единство

През септември тази година ПРСС започна изпълнението на проекта „УТРЕ – Устрем за Трайно Развитие и Единство” с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Договорът с оператора на Норвежката програма.

Ядрото на проекта е преодоляването на ключовите проблеми за НПО сектора в България и за ПРСС в частност и по-точно повишаването на вътрешния организационен и финансов капацитет на организацията. В процеса са включени активно професионални ментори и обучители, които ще подпомогнат и гарантират качественото изпълнение на заложените дейности.

В настоящия проект ПРСС се съсредоточава и върху изцяло нова за сдружението група - млади и перспективни младежи от българските университети, които могат да допринесат за развитието на организацията, и които са потенциални нови нейни членове. Чрез серията от информационни срещи и пилотното провеждане на стажантска програма ПРСС ще тества капацитета си за работа със стажанти и ще утвърди образа си сред студентската общност като организация, работеща за насърчаването на прозрачността на съдебната система.

Провеждането на срещи в различни региони на страната ще осигури нужната видимост на дейността на ПРСС по места - жизненоважен фактор за организацията в условията на повишеното й взаимодействие с над 50 съдилища. Същевременно ПРСС ще установи първоначален контакт с медии и сродни НПО и ще създаде условията за успешно и дългосрочно сътрудничество с тях.

Проект „Деца в конфликт със закона”

Очаква се сключване на договор на стойност 100 000 щ.д. като заложените дейности включват изграждане на две „сини стаи” за разпит на деца в Монтана и Сливен; провеждане на 5 обучения на магистрати, адвокати, полицаи и служители от сферата на услугите, както и два допълнителни семинара за представители от всички групи лица, работещи с деца. Дейностите на местно ниво включват изграждане на координационни механизми в тези два града и Шумен, както и изграждане на механизъм за предоставяне на безплатна правна помощ за децата и техните родители.

ІV. Популяризиране работата на ПРСС

 1. Популяризиране на работата ни сред отделните групи партньори

В рамките на проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда” ПРСС издаде 6 броя от своя електронни бюлетини „Дневник на добрите съдебни практики” Бюлетините съдържат новини от съдилищата, свързани с приложението на План 2, дейностите, развивани от ПРСС (конференции, посещения, обучения), резюмета на добри практики, интервюта на наши партньори и международни новини, свързани със съдебната администрация.

Целта на изданието е да популяризира резултатите от работата на съдилищата и да представя идентифицираните добри практики, както вътре в системата, така и пред широката общественост. Бюлетинът вече е добре приет и очакван от над 500 получатели от законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Екипът на ПРСС има намерение да продължи издаването му, въпреки приключването на проекта.

Сдружението поддържа интернет страница – www.prss-bg.org. Нейното подобряване и обновяване е една от постоянните задачи на екипа ни. Нейната поддръжка е насочена към външна фирма, с която ПРСС е в договорни отношения. Освен актуална информация за организацията, нейните цели, екип и проекти, интернет страницата вече съдържа информация за добри практики от съдилищата, електронен бюлетин, публикации в медиите, материали от проведени обучения и събития. Редовно се публикуват новини и актуални интервюта. Страницата се поддържа на два езика – на български и на английски. За да могат ползвателите на страницата да следят последните публикации, ПРСС продължава да издава и изпраща на два месеца нюзлетър, който съдържа информация за последните публикации, качени на интернет сайта ни.

 2. Работа с медиите

ПРСС се стреми да води активна политика спрямо медиите – информирайки ги както с прессъобщения за новини и събития по проекти на сдружението, така и с допълнителна информация за дейността ни, която изпращаме на конкретни медии и журналисти, пишещи по съдебната тема.

Освен на този пряк контакт Програмата разчита и на сайта си. Продължава качването на специални интервюта за сайта на ПРСС с магистрати и ангажирани в съдебната система експерти. Те представляват интерес както за самите магистрати, така и за по-широка аудитория, защото дават допълнителна информация за процесите и промените в съдилищата и показват как работи и неправителственият сектор, ангажиран със съдебната реформа. Информация за тези интервюта разпращаме както на медии, журналисти, така и на „Връзки с обществеността” на съдилища.

Медиите получават и бюлетина, който ПРСС издава периодично.

VII. Офис

През 2013 г. продължава да използва работни места, кабинети, конферентни зали и др. срещу месечен абонамент, като офисът и адресът на сдружението се премести на бул. „Джейс Баучер” 25-а.

Председател на УС на ПРСС: Велислава Делчева