Дейности по проекта

1. Създаването на съвместен консултативен орган между представители на прокуратурата и изследователския екип на ПРСС е от съществено значение за валидиране на резултатите от проведеното гражданско наблюдение. Именно поради тази причина дейностите по проекта започват с конституирането му. В рамките на консултативния орган се предвижда да се вземат основи решения, свързани с:
1.1. Приемане на методологията за провеждане на наблюдението в прокуратурите по места;
1.2. Приемане на критерии за избор и план за обучение;
1.3. Обсъждане на финалното съдържание на анализа;
1.4. Провеждане на консултации в процеса на подготовка и отпечатване на информационни материали за граждани. Работата на консултативния съвет ще се основава на строги правила, които гарантират равнопоставеността на нейните членове и прозрачността на вземане на решения в него. Съветът ще оповестява протоколите от работата си, с което ще направи решенията си видими за неправителствени организации, медии и широката общественост. Цялата информация ще се публикува на създадения в рамките на проекта уебсайт, което пък създава предпоставка за лесната проследимост на цялата информация, свързана с функциите на консултативния съвет. За привличането на общественото внимание към работата на консултативния съвет още след първото му заседание ще бъде организирано публично събитие, на което ще бъдат поканени да присъстват представители на медиите, прокурори и др. Те не само ще се запознаят отблизо с плана за работа, но ще могат да дадат и своите предложения за протичането на процеса на гражданско наблюдение и последващ анализ.
Консултативният съвет ще проведе общо три заседания в рамките на проекта – едно на самия му старт и едно при обсъждането на направения анализ. Последното заседание ще се състои след разработването на информационните материали и при подготовката на голямата кръгла маса с представители на държавни институции, НПО и медии.

2. Разработване и провеждане на програма за обучение на сътрудник-наблюдатели и провеждане на обучение, което да гарантира адекватното и професионално наблюдение на делата за корупция и анализ на резултатите от наблюдението.

3. Провеждане на най-мащабното досега наблюдение на приключили дела за корупционни престъпления във всички пет апелативни района на страната - София, Варна, Бургас, Пловдив и Велико Търново, както и във Военно-апелативна прокуратура в София; Широкият географски обхват на наблюдението ще осигури необходимия емпиричен материал за провеждането на систематичен анализ на процедурите, подходите за изпълнение на работата и причините за забавянето на производства. Наблюдението ще се осъществява на терен от 12-те сътрудници-наблюдатели на ПРСС и двамата водещи експерти на организацията, които ще наблюдават процеса на събиране на данните. Фактическото събиране на информацията е планирано да се случи в рамките на общо 50 дни за всеки един апелативен район. В този срок наблюдателите на организацията ще получат достъп до всички приключили през 2012 г. производства. Посредством изготвения алгоритъм и приложения към него всеки от тях ще се запознае с процесите, през които преминава всяка една жалба за корупция. Наблюдението им ще позволи установяване на правомощията на всеки един служител, през който преминава жалбата за корупция. Част от наблюдението ще обхване и отчитане на броя на спрените производства на отделните етапи от наказателния процес. Процесът ще се координира и направлява от функционалния експерт, който ще държи постоянна комуникация както с наблюдателите, така и с експертите-анализатори. Той ще управлява графика на експертите и ще насочва техния ресурс към даден съд, в случай на затруднение на наблюдателите на място.

4. Изготвяне на анализ на резултатите от наблюдението и отправяне на препоръки за подобряване ефективността на прокуратурата при осъществяването на ръководството и надзора върху дела за корупционни престъпления; Изготвянето на същинския анализ ще започне след приключването на събирането на фактическите данни. Преди обобщаването им експертите нa ПРСС ще проведат серия от интервюта и фокус-групи с представители на прокуратурата. Предложените два метода ще дадат възможност за определяне на основните затруднения и пречки, които срещат прокурорите при работата си с дела, свързани с корупционни престъпления. По този начин не само ще бъдат установени фактическите обстоятелства (чрез прегледа на документи), но и ще се изследва позицията на прокурорите относно проблемите в системата. Допълнително предимство при провеждането им е фактът, че експертите на ПРСС ще интервюират прокурори от различни апелативни райони, където често практиките, а и проблемите при работата с производства от корупционен характер са различни. При окончателната подготовка на анализа под внимание ще бъдат взети и изпратените към момента становища на други граждански организации. Преди да бъде окончателно приет анализът ще бъде подложен и на широко обсъждане по време на организирана от функционалния експерт кръгла маса с прокурори, на която биха могли да бъдат дадени допълнителни перспективи и предложения за подобряване на работата на прокуратурата при производства от корупционен характер. Публичният характер на конференцията дава възможност за участие и на други неправителствени организации и заинтересовани от дейностите представители на медиите в страната. Високата степен на осведоменост ще се гарантира от медийни експерт, участващ в популяризирането на всяко едно публично събитие в рамките на проекта. След окончателното финализиране на доклада ще се пристъпи към стилистична редакция на доклада и неговото отпечатване и разпращане до заинтересовани страни по проекта.

5. Осигуряване на публичност на дейността на организацията и стимулиране на сътрудничеството с други НПО;

6. Изготвяне на серия от материали, които да подпомогнат гражданите при процеса на изготвяне и подаване на жалби, свързани с корупционни престъпления. Всички документи ще бъдат съобразени с основните заключения в анализа и ще отразяват главните недостатъци и проблеми, констатирани при систематичния преглед на документи по време на наблюдението. Изготвените документи ще включват брошура описваща основните дейности, които гражданите трябва да извършат в случай, че станат свидетели на корупционни практики. Темата ще бъде по- подробно разгледана в изготвения по време на дейността пътеводител за граждани, а като приложение към него ще бъдат съставени, допълнени и подобрени бланкови жалби за корупционни престъпления. Съдържанието на всички материали ще бъде обсъдено с членовете на обсъдено с членовете на консултативния съвет, след което ще бъдат отпечатани (на български и английски език) и разпространявани в прокуратурите в страната. Част от отпечатаните материали ще бъдат разпратени и до останалите апелативни прокуратури в страната. Всички материали ще бъдат достъпни и онлайн през изградения съгласно изискванията на донора уебсайт за проекта. За да се гарантира обществената осведоменост в края на дейността ще бъде организирана и нарочна пресконференция за представяне на изготвените информационни материали.

Участие на партньорската организация

Като партньорска организация в осъществяването на проекта участва прокуратурата на Република България. Участието на прокуратурата в изпълнението на проекта е от ключово значение за осъществяването на гражданското наблюдение, за възприемането на резултатите от него и за постигането на всички проектни цели. Благодарение на участието на институцията екипът на ПРСС ще получи достъп до всички приключили през 2012 г. производства за корупционни престъпления. Без включването на институцията в процеса на гражданско наблюдение би било невъзможно постигането на качествена промяна в работата на прокуратурата, която да е основана на диалог с представители на гражданските организации. Участието на прокуратурата в проекта трябва да се разглежда не само от техническо-комуникационна гледна точка. Проектът създава възможност за полагане на основите на трайно сътрудничество между граждански организации и Прокуратурата в процеса на подобряване на ефективността на институцията в борбата с корупционните престъпления.

Продължителност

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца: 01.05.2014 г. – 01.05.2015 г.

Размер на безвъзмездната финансова помощ

56 114,95 евро

Информация за финансиращата организация

Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП. Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната.

Оператор на Програмата за подкрепа на НПО в България е Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”.