Цел на проекта: Да се гарантира, че се съблюдава най-добрия интерес на детето по повод участието му в съдебни процедури и че в България се изгражда правораздавателна система, съобразена със специфичните нужди на децата. Конкретните задачи на проекта са:
 - специализация на адвокати в областта на правосъдието, съобразено с интересите на детето, паралелно с тази на магистратите;
 - разработване и пробно провеждане на тренировъчна програма за обучение на адвокати, която да гарантира по-добрата защита на правата на децата, участници в съдебни процедури;
 - устойчивост при специализацията на адвокатите в областта на правосъдието, съобразено с интересите на детето, чрез създаването на механизми за включване по делата, в които участват деца, на адвокати със специализирана квалификация по правата на детето.
В изпълнение на проекта се предвижда да бъдат осъществени следните дейности:

1. Създаване на Консултативен съвет и провеждане на публично събитие за оповестяване на проекта
Решенията по отношение на разработването на обучителните програми, определянето на постоянни обучители към Центъра за обучение на адвокати и провеждането на обученията ще бъдат вземани съвместно от партньорите по проекта чрез Управляващ комитет, в който са поканени представители на ВАдв.С, НБПП, НИП, Министерство на правосъдието и Уницеф България. Управляващият комитет ще се съвещава на всеки 3 месеца. Дата на провеждане на първата среща на КС и събитието за оповестяване на проекта – 5 юни 2014 г.

2. Изготвяне на Status quo анализ за ролята на адвоката в съдебните процедури с участие на деца
Анализът ще се извърши от външни експерти и освен анализ на международната и националната законодателна рамка ще включва профил на адвоката, който представлява деца по повод участието им в правни процедури; профил на делата, по които деца имат нужда от правна помощ и др. Анализът ще бъде изготвен със съдействието на ВАС, НБПП.

3. Изготвяне и провеждане на обучителна програма за адвокати
Програмата ще се изготви и представи от швейцарския партньор, като се използва неговия опит и програма. Обучението ще включва: международна правна рамка; международни и швейцарски стандарти и добри практики; българско законодателство, вкл. de lege ferenda съобразно подготвяните изменения от МП; изслушване на деца; детска психология; български добри практики и т.н. Обучението ще се проведе основно от швейцарски експерти, но отделни модули могат да бъдат поверени на български лектори. Обучението ще се проведе в два модула: 14-18 юли 2014 г. и 22-26 септември 2014 г.

4. Подбор и подготовка на обучители адвокати към Центъра за обучение на адвокати
По време на първоначалното обучение ще бъдат проведени разговори с адвокатите относно техния интерес да бъдат подготвени за обучители по темата. Изявилите желание, ще бъдат поканени на интервю и след подбор ще бъдат обучени за обучители, които ще имат ангажимент да работят с Центъра за обучение на адвокати.

5. Изработване на обучителна програма за Центъра за обучение на адвокати и пилотни обучения
Работна група с ядро новите обучители и Консултативния съвет ще изработят адаптирана програма за обучение за адвокати на база натрупаната обратна връзка и предаден швейцарски опит. Заедно с програмата, ще бъдат изготвени наръчник на обучителите и обучителни материали, от които по-нататък ще се ползват адвокатите. Ще се проведат поне 3 пилотни обучения по новата програма.

6. Наблюдение за практическото прилагане на наученото от адвокатите
Механизмът за наблюдение ще се разработи от работна група, в която участие ще вземат представители на партньорите. Механизмът ще бъде одобрен от Консултативния съвет и може да се приложи в най-малко три адвокатски колегии, например в градове, в които съдилищата са въвели правила за провеждане на щадящи децата съдебни процедури.

7. Започване на национален дебат относно ролята и важността на адвокатите при определянето на стандарти за съдебни процедури, щадящи децата
Ще бъде организирана национална конференция, на която пред адвокати от цялата страна ще бъдат представени международните стандарти по темата, опитът от направеното наблюдение в пилотните адвокатски колегии и др.

8. Заключителен доклад и препоръки. Провеждане на заключителна кръгла маса за представяне на препоръките и резултатите от проекта.

Срок на проекта: 12 месеца

Общ бюджет на проекта: 156 424 лева

Размер на финансовата помощ: 88 203 швейцарски франка