Проект „Подобряване достъпа до правосъдие за деца жертви и свидетели на престъпления, деца в конфликт със закона и техните семейства”

През 2013 година правителството на България одобри Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за деца, която полага изцяло нов подход към децата в контакт с правосъдната система, основан на техните основни права и съобразен с международното право. На практика обаче съществуващата към момента правна и институционална рамка е незадоволителна по отношение на прилагане на международните правни стандарти. Липсата на специализация сред магистратите налага системата за случаен избор на съдии да се прилага и при дела, в които участват деца, а наказателните мерки продължават да са основен инструмент за третиране на децата, което ги поставя в конфликт със закона.

Разпитът на деца е основен метод за събиране на информация в досъдебната фаза, който продължава да се практикува въпреки препоръките на редица международни актове и резултатите от множеството изследвания в областта на психичното здраве на децата, недвусмислено показващи травматичния му ефект. Опитът на неправителствените организации в България показва, че е възможно успешното провеждане на съдебно дело с еднократно изслушване на дете пред съдия, в специално оборудвана зала, при щадящи условия.

Като цяло анализът на правосъдната система в областта на правосъдието за деца в България показва нужда от специализация сред магистратите и другите въвлечени институции, както и необходимост от активизация на ролята на адвоката като защитник на детските права и интереси.

Чрез реализирането на настоящият проект ПРСС и УНИЦЕФ България обединяват усилия да отговорят именно на тези нужди в три областни града – Шумен, Монтана и Сливен.

Основните цели на проекта са:

 1. Да се насърчи реализацията на приятелско към детето правосъдие, чиито участници разбират негативните травматични последици, които досегът със съдебната система би оказал в стандартна процедура за изслушване на децата жертви и свидетели на престъпление и децата в конфликт със закона;
 2. Да повиши знанията и уменията на магистратите и останалите участници в процедури, които поставят детето в контакт с правосъдната система, да разпознават симптомите на преживяно насилие и да използват това знание, за да предприемат действия и да взимат решения, които гарантират най-добрия интерес на детето;
 3. Да гарантира най-добрия интерес на детето в процедурата по изслушване чрез ефективен мултидисциплинарен подход на местно ниво;
 4. Да предостави достъп до правни консултации и представителство в съдебни процедури на деца жертви и свидетели на престъпление, деца в конфликт със закона, на техните родители или хората, полагащи грижа за тях.

Целите ще бъдат постигнати чрез изпълнение на следните дейности:

 1. Изграждане на специализирани помещения за щадящо изслушване на деца (т.нар. сини стаи) в Сливен и Монтана и създаване на процедури за тяхното използване;
 2. Създаване на местни механизми за действие в случаи на изслушване на дете жертва или свидетел или дете в конфликт със закона;
 3. Провеждане на специализирани обучения и уърк шопове за магистрати, социални работници, полицаи и др. специалисти;
 4. Правен и психосоциален анализ на случай;
 5. Предоставяне на правни консултации и представителство пред съда и/или МКБППМН за деца в контакт с правосъдната система от обучени адвокати.

Срок на проекта: 10 месеца: 18.12.2013 – 18.10.2014

Размер за финансовата помощ от УНИЕЦФ България: 169.793,00 лева

Информация за финансиращата организация:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямотo семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.