УТРЕ – Устрем за Трайно Развитие и Единство

Проектът „УТРЕ – Устрем за Трайно Развитие и Единство“, се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г..

Най-новият анализ на гражданските организации в Източна Европа прз 2011 г. на ААМР отчита ясно, че в последното десетилетие неправителственият сектор в България бележи ниски нива на напредък при осигуряването на финансова и организационна устойчивост. Проблемите, които среща НПО сектора в страната са идентифицирани и от CIVICUS и Институт „Отворено общество“ в рамките на индекс на гражданското общество в България в периода 2008 – 2010 г. Работата в извънработно време, липсата на постоянно нает персонал, който да работи приоритетно за развитието на организацията, финансовата нестабилност и зависимостта от проектно финансиране, са типични, както за целия неправителствен сектор в страната, така и за „Програма за развитие на съдебната система“ (ПРСС) в частност.В генерален план тези трудности възпрепятстват изпълнението на основната задача на всяка неправителствена организация – да бъде независим и справедлив коректив в едно гражданско общество.

От създаването си до момента ПРСС се развива стратегически в дейностите за подобряване на прозрачността на съдебната система. Продължаването на възходящата тенденция изисква дългосрочна инвестиция в кадровия ресурс на организацията и осигуряване на мерки за стартегическо развитие, които да намалят до минимум идентифицираните проблеми на индивидуално и организационно ниво. Посредством настоящия проект ПРСС ще вложи ресурси в следните направления, които са и

Основни цели на проекта

 1. Актуализиране на стратегическия план за развитие на организацията чрез подкрепа от специалисти в областта на организационния мениджмънт;
 2. Повишаване на серията от умения и компетентности на членовете на сдружението с фокус върху капацитета за писане и управление на проекти. Разясняване на спецификата и условията за финансиране на неправителствени организации от програми и проекти на Европейския съюз в рамките на новия програмен период 2014 – 2020 г. Поставяне на акцент върху прогресивно намаляващия финансов ресурс, който американските донори предоставят в България;
 3. Предприемане на адекватни действия за разширяване на кръга от членове и сътрудници в различни региони на страната. Пилотно провеждане на стажантска програма насочена към включването на млади и мотивирани специалисти в работата на организацията;
 4. Повишаване на капацитета за работа в мрежа. Разширяване на кръга от контакти извън структурите на съдебната власт, отваряне към неправителствения сектор.

Дейности по проекта

 1. Провеждане на изнесени срещи под менторство на специалист в организационното развитие и актуализиране на стратегическия план на сдружението;
 2. Провеждане на серия от обучения в унисон с актуализирания план, позволяващи адекватното въвеждане на предвидените мерки;
 3. Разработване и провеждане на пилотна стажантска програма;
 4. Провеждане на информационна кампания сред студентската правна общност;
 5. Въвеждане на механизъм за мониторинг и контрол за изпълнението на мерките по стратегическия план за развитие;
 6. Осигуряване на публичност на дейността на организацията и стимулиране на сътрудничеството с други НПО.

Продължителност

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца: 12.09.2013 г. – 12.09.2014 г.

Размер на безвъзмездната финансова помощ

17 096,64 евро

Информация за финансиращата организация

Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП. Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната.

Оператор на Програмата за подкрепа на НПО в България е Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”.