І. Общи положения. Цели

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност.
Целите на Сдружението според Устава му са: подпомагане на развитието на съдебната система и утвърждаването на върховенството на закона чрез насърчаване на съдебната реформа, подобряване на достъпа до правосъдие, повишаване на подкрепата и доверието на гражданското общество в дейността на съдебната система, популяризиране на национални и международни стандарти и актове в областта на развитие на съдебната система и защита на правата на човека.

ІІ. Управителни органи

Органите на управление на Сдружението са Общото събрание и Управителният съвет. Управителният съвет се състои от трима членове – Велислава Делчева (председател), Пресияна Манолова и Деница Янкова. Според Устава на сдружението, мандатът на УС е 3 години.

ІІІ. Членове

През 2009 г. членският състав e общо 10 души. Дейността на Сдружението се подпомага от редица колеги, които не са членове на Сдружението, но чийто принос е много важен за успеха на ПРСС. Основна част от експертите, които участват в изпълнението на проекти, са магистрати и съдебни служители от съдилищата-модели и партньори.

ІV. Проекти
Изминалата година се оценява като успешна, доколкото през нея Сдружението работи по 2 проекта, като и двата приключиха до края на 2009 г.

Проект „Укрепване на съдебната система в България чрез прилагане на Плана за подобряване на работата на съда”

Финансираща организация: Американска агенция за международно развитие и фонд „Джърман Маршал”

Продължителност: 1 година

Статус: приключил

ПРСС реализира едногодишен проект със съдействието на Американската агенция за международно развитие (ААМР) и фонда „Джърман Маршал”, който продължи развитието на програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори” и доказа нейната необходимост. Инструментът, който съдилищата продължават да използват в своята дейност, е Планът за подобряване на работата на съда. Проектът осигури устойчивост на постиженията на съдилищата-модели и съдилищата-партньори и предостави възможност да се включат нови съдилища, които до този момент не са работили с ПРСС. В резултат на изпълнението на проекта съдилищата получиха съдействие за оборудване на нови информационни центрове и за разработване на втори План за подобряване на работата на съда.

А. Включване на нови съдилища

Изборът на нови съдилища, които да се включат в програмата, се извърши на конкурсен принцип. ПРСС получи 15 кандидатури, представени от съдилища от цялата страна, които виждат в Плана за подобряване на работата на съда ефективен инструмент, чрез който да оптимизират работните процеси. Важно е да се отбележи високият интерес, който административните съдилища проявяват към програмата “Съдилища-модели и съдилища-партньори”. За първи път към инициативата се включи и военен съд. Новите съдилища бяха избрани от съдилища-модели и съдилища-партньори с активното участие на представители на ВСС.

Съдилищата, които се включиха през 2009 г., са:

1. Варненски военен съд с партньор Окръжен съд – Варна;
2. Варненски административен съд с партньор Районен съд – Варна;
3. Районен съд – Сливен с партньор Окръжен съд – Сливен;
4. Административен съд – София област с партньор Административен съд – Ямбол;
5. Административен съд – Хасково с партньор Административен съд – Ямбол;
6. Административен съд – Шумен с партньор Окръжен съд – Шумен.
Б. Откриване на 4 нови информационни центъра

Продължава активно изграждането на информационни центрове в съдилищата с цел осъществяване на приета от Висшия съдебен съвет Концепция за информационни центрове. ПРСС подпомогна цялостното изграждане на 3 нови информационни центъра на територията на:

1. Административен съд – Велико Търново;
2. Окръжен съд – Ловеч (обслужва работата на Районния и Окръжния съд в Ловеч);
3. Районен съд – Радомир.

Информационните центрове осигуряват информация на гражданите и клиентите на съда за хода и сроковете на делата, структурата на съда и съдебните процедури, работата на съдиите и административния персонал, както и за разположението на залите и службите на територията на съда. При необходимост служителите в тях оказват съдействие за попълването на различни образци на заявления, адресирани към съда.

За нуждите на новооткритите информационни центрове са обучени 7 (седем) съдебни служители. Те получиха съдействие от техни колеги от Врачанския районен и окръжен съд, който вече работят в изградените там информационни центрове. По този начин освен практическата насоченост на обучението, се изградиха преки контакти между участниците в обучението и техните колеги и се обособи активна работна среда.

За да изгради напълно своя информационен център, ПРСС съдейства на Административния съд в Ямбол за закупуване на оборудване, с което съдът гарантира по-бързото обслужване на гражданите.

В. Разработване на втори План за подобряване на работата на съда

В основата си първият План за подобряване на работата на съда поощряваше съдилищата да търсят начини за включването и по-активната роля на граждани, адвокати и медии в работата на съда и пътищата за нейното подобряване. 36 съдилища в страната постигнаха положителни резултати при неговото прилагане. В резултат на отчетения напредък, още два съда - Районен съд – Враца и Административен съд – Ямбол бяха обявени за съдилища-модели през декември 2009 г.

Съдилищата сами очертаха нуждата от създаване на нови предизвикателства в тяхната работа и за тази цел бе създаден и План 2. Разработването на втория План е отражение актуалните европейски практики и на новите теми, които интересуват съдилищата. Планът е разработен от работна група с участието на председатели, представители на Висшия съдебен съвет, съдии и служители от районни, окръжни и административни съдилища и експерти на ПРСС. Магистратите и съдебните служители определиха приоритетните области, по които ще работят през следващите три години:

- Политики и планиране;
- Управление на съда;
- Развитие на човешките и материалните ресурси;
- Съдебни процедури;
- Достъп до правосъдие;
- Повишаване на доверието в работата на съда.

Вторият План за подобряване на работата на съда е представен на втората среща на председателите на съдилища-модели и съдилища-партньори, която се проведе на 4 декември 2009 г., и получи одобрението на 42 админситративни ръководители.

Проект “Система за приемане на сигнали и жалби от граждани срещу нарушения на магистрати”

Финансираща организация: Програмата MATRA/KAP на Посолството на Кралство Нидерландия в България

Продължителност: 6 месеца

Статус: приключил

Основната цел на проекта бе да се изследва системата за приемане на жалби и сигнали срещу нарушения на магистратите, както и да се идентифицират добри европейски практики, с оглед усъвършенстването на мерките в борба с корупцията в съдебната система.

Проектът допринесе за извършването на цялостен преглед на системата за подаване на жалби и сигнали срещу нарушения на магистратите, който освен анализ на нормативната уредба прави и преглед на правомощията на органите на съдебна власт в тази област. Изследването предоставя пълна информация относно различните начини, по които гражданите имат възможност да подадат жалби и сигнали, както и процедурата, която се следва, при тяхното получаване. В неговата подготовка участваха магистрати, представители на Висш съдебен съвет и Инспектората към него, експерти от администрацията на ВСС и Националния институт по правосъдието, които в рамките на три работни групи и организирана в края на проекта кръгла маса имаха възможност да допълнят информацията с добри практики и да дадат препоръки за подобряване на системата. В допълнение, експертите по проекта изготвиха сравнително-правен анализ на системите за приемане на жалби и сигнали от гражданите в избрани страни-членки на ЕС.

VІ. Интернет страница

Сдружението има изработена Интернет страница – www.prss-bg.org

Страницата на Сдружението бе разработена в рамките на проекта „Укрепване на съдебната система в България чрез прилагане на Плана за подобряване на работата на съда”, финансиран от ААМР и фонда „Джърман Маршал”. Тя съдържа актуална информация за организацията, нейните цели, екип и проекти. Публикуван е Уставът, както и съобщения, касаещи дейността на Програмата. Страницата се поддържа на два езика – на български и на английски.

VІІ. Работа с медиите

Програмата за развитие на съдебната система развива тясно сътрудничество при работата с медиите. Всички събития, свързани с дейността на ПРСС, бяха широко отразени от медиите – напр. откриването на информационните центрове в ОС – Ловеч, РС – Радомир и Административен съд - Велико Търново. Сътрудничеството с медиите ще продължи и занапред.

VIII. Офис

От октомври 2009 г. ПРСС се премести в нов офис и адресът на Сдружението е ул. „Стара планина” 5, София 1000, който ни дава възможност да използваме работни места, кабинети, конферентни зали и др. срещу месечен абонамент.