І. Общи положения. Цели

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност. Целите на Сдружението според Устава му са: подпомагане на развитието на съдебната система и утвърждаването на върховенството на закона чрез насърчаване на съдебната реформа, подобряване на достъпа до правосъдие, повишаване на подкрепата и доверието на гражданското общество в дейността на съдебната система, популяризиране на национални и международни стандарти и актове в областта на развитие на съдебната система и защита на правата на човека.

ІІ. Управителни органи

На Общо събрание на сдружението, проведено на 9 юли 2011 г. Беше решено да се разшири състава на Управителният съвет на петима членове. За членове на новия УС бяха избрани – Велислава Делчева (председател), Пресияна Манолова, Галина Кирова, Йордан Йорданов и Вержиния Ананиева. Беше гласувано и изменение в устава на сдружението в чл. 32, както следва: „Сдружението се представлява пред трети лица от Председателя на Управителния съвет”.

ІІІ. Членове

Общото събрание прие двама нови членове, с което през 2011 г. членският състав сe увеличи на общо 12 души. През 2011 екипът, който работи по проекти на сдружението се състои от 6 човека. В допълнение дейността на сдружението се подпомага от редица колеги, които не са членове на сдружението, но чийто принос е много важен за успеха на ПРСС. Основна част от експертите, които участват в изпълнението на проекти са магистрати и съдебни служители от съдилищата-модели и партньори.

ІV. Проекти

През 2011 г. ПРСС продължава изпълнението на тригодишния проект, финансиран от фондация „Америка за България“ на стойност 300 000 долара. През октомври месец сдружението получи целево финансиране от фондация ОУК за укрепване капацитета на организацията.

Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”

Проектът „Усъвършенстване на работните процеси в съда” продължава да подпомага съдилищата, участващи в програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори”. В основата на техните усилия е План за подобряване на работата на съда (План 2), чието прилагане се оценява не само от екипа на ПРСС, а и от група от предварително избрани магистрати и съдебни служители. Основните области за усъвършенстване на процесите в съда са определени от магистрати и съдебни служители и са свързани с политики и планиране, управление на съда, система за управление и контрол на делата, достъп до правосъдие и повишаване на доверието в работата на съда.

1. Комитет по оценка

Съобразно предвидените в проекта дейности през 2011 година през март и септември са проведени още две срещи на Комитет по оценка. По традиция основните задачи на срещата бяха идентифицирането на позитивни тенденции и добри практики по изпълнението на втория План за подобряване на работата на съда. Средното изпълнение на стандартите за първото шестмесечие е между 40% и 65%. 20 от всички съдилища имат постигнати 50 и над 50%, а 12 съдилища са с успеваемост над 65%. Комитетът съгласува и схема, по която ще продължи работата по систематизирането на добрите практики в специален Наръчник, който предстои да бъде издаден в края на проекта.

2. Срещи на председателите

На 30.09-01.10.2011 г. в Албена се състоя редовната среща на председателите на съдилищата-модели и партньори. Тя е третата поред в рамките на проекта. 48 от председателите на съдилищата, участващи в Програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори”, присъстваха на събитието заедно с представители на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него, Върховния касационен съд, Националния институт на правосъдието, Министерството на правосъдието и Посолството на САЩ в България. В двудневните дискусии бяха обсъждани мерките и действията на органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, прилагането на стандартите, които съдилищата са приели да изпълняват, както и на работата по План 2 и постиженията по различните мерки.

3. Работни срещи с новоприетите съдилища

Шест нови съдилища се присъединиха към програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори” на ПРСС. Това са административните съдилища във Видин, Русе и Разград и районните съдилища в Петрич, Несебър и Разлог. Макар вече да работи по План 2, Районният съд в Радомир участва наравно с другите кандидати в конкурса и вече официално е част от програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори“. От тези, които работят от началото на програмата в изпълнението на стандартите по План 2, активно ще се включат Окръжният и Районният съд в Благоевград. Така общият брой на съдилищата, които работят по изпълнението на План 2 за усъвършенстване на работата си, стана 33.

Представителите на ПРСС и Комитета по оценка посетиха всички съдилища. Най-много интерес предизвика темите, свързани с общуването с медиите
4. Подобряване достъпа на гражданите до информация в съдилищата

През май месец стартираха новия интернет сайт и информационен център в Софийски районен съд, изградени с помощта на ПРСС. Страницата дава възможност за онлайн справки по движението на делата и предоставя достъп до обявените съдебни актове, което е голямо облекчение за клиентите на най-големия и натоварен районен съд в страната. Специален Пътеводител на гражданина на обновената страница насочва към службите на съда, описва „стъпка по стъпка“ всички услуги и процедури, предлага бланки и формуляри, дава информация за такси и срокове. Подробно описани са и предимствата на извънсъдебната спогодба и как гражданите могат да разрешат споровете си чрез безплатния медиационен център на съда.
Гражданите могат да посетят Информационния център на съда, чието изграждане също е осъществено с подкрепата на ПРСС. Центърът разполага с два компютъра, на които могат да се правят онлайн справки, а служител на съда помага на всеки да намери нужната му информация за дейността на СРС. Центърът предлага актуални брошури, които целят да помогнат на посетителите да се ориентират в различните съдебни процедури, както и набор от бланки и формуляри, използвани в производствата.
През октомври се състоя и официалното откриване на информационния център на административния съд в Хасково. Административният съд в Хасково е 29-ят съд в страната с Информационен център, който ПРСС създава по разработената от нея и одобрена от Висшия съдебен съвет Концепция за изграждане на информационни центрове в съдилищата. Сред административните съдилища подобни информационни центрове в страната има само във Велико Търново и Ямбол. Той осигурява на гражданите от областта достъп до съдебни актове, информация за съдебните процедури и графиците на делата, както и за предлаганите от съда административни услуги. Гражданите с увредено зрение могат да се запознават със съдебните актове с помощта на специализирания софтуер „SpeechLab 2.0”, преобразуващ текстовите файлове в звук, който също е предоставен от ПРСС по случай откриването.
През декември подобен софтуер получиха още 22 съдилища, работещи по План 2.

V. Популяризиране работата на ПРСС

Продължава издаване на електронен шестмесечен бюлетин. Бюлетина е изпратен на над 500 получатели от законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Предстои издаването на 5 брой на бюлетина Сдружението поддържа интернет страница – www.prss-bg.org. Нейното подобряване и обновяване е една от постоянните задачи на екипа ни. Нейната поддръжка е насочена към външна фирма, с която ПРСС е в договорни отношения. За редовната актуализация на съдържанието основно отговарят двама от членовете на екипа по проекта „Усъвършенстване на работните процеси в съда“. Освен актуална информация за организацията, нейните цели, екип и проекти, интернет страницата вече съдържа информация за добри практики от съдилищата, електронен бюлетин, публикации в медиите, материали от проведени обучения и събития. Редовно се публикуват новини и актуални интервюта. Страницата се поддържа на два езика – на български и на английски. За да могат ползвателите на страницата да следят последните публикации, ПРСС започна да издава и изпраща на два месеца нюзлетър, който съдържа информация за последните публикации, качени на интернет сайта ни.
ПРСС се стреми да води активна политика спрямо медиите – информирайки ги както с прессъобщения за новини и събития по проекти на сдружението, така и с допълнителна информация за дейността ни, която изпращаме на конкретни медии и журналисти, пишещи по съдебната тема.
Освен на този пряк контакт Програмата разчита и на сайта си. Продължава качването на специални интервюта за сайта на ПРСС с магистрати и ангажирани в съдебната система експерти. Те представляват интерес както за самите магистрати, така и за по-широка аудитория, защото дават допълнителна информация за процесите и промените в съдилищата и показват как работи и неправителственият сектор, ангажиран със съдебната реформа. Информация за тези интервюта разпращаме както на медии, журналисти, така и на „Връзки с обществеността” на съдилища.
Медиите получават и бюлетина, който ПРСС издава периодично.

VIII. Офис

Офисът и адресът на сдружението е ул. „Стара планина” 5, София 1000, който ни дава възможност да използваме работни места, кабинети, конферентни зали и др. срещу месечен абонамент.