23.10.2018 г.

Днес започват двудневни обучения в Русе, Разград и Варна

Паралелните на традиционното правосъдие и щадящи начини за работа с младежи - правонарушители са основната тема на три двудневни обучения, които неправителственото Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) организира в края на октомври и началото на ноември в Русе, Разград и Варна. Първото обучение започва днес в Русе. Предстоят Разград (25-26 октомври) и Варна (6-7 ноември). Обученията са насочени към съдии, прокурори, полицаи, пробационни служители, инспектори Детска педагогическа стая, представители на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, психолози, служители на отделите "Закрила на детето". Общо 12 участници ще се запознаят с концепцията за отклоняване от наказателното производство и ползите му за младежи в конфликт със закона.

Обучението „Алтернативи на наказанието при непълнолетните“ се води от Диляна Гитева, Йоана Терзиева и Петя Атанасова – експерти с опит в работата с деца с отклоняващо се поведение, отпадащи от училище и осъдени на пробация непълнолетни.

През 2017 година в България 1 152 непълнолетни са изправени пред наказателен съд, което е дълго, скъпо и травмиращо не само тях, но и близките им. В Европа и света вече има разработени и успешно прилагани алтернативни подходи за отклоняване от наказателно производство: медиация, групова конференция, обществено полезен труд и включване в образователни и обществени дейности, чието прилагане обаче в България не е широко разпространено.

„Темата е нова за българското правораздаване и макар някои от международните принципи да са разписани в законодателството, все още прилагането им е доста ограничено. Лишаването от свобода не винаги е най-добрия начин за разрешаване на случая“, споделя Велислава Делчева, председател на ПРСС. „С алтернативните методи се избягват отрицателните последици от официалното наказателно съдопроизводство и криминална регистрация на младите хора - по – евтино е за обществото, доказано намаляват случаите на рецидивизъм“.

Някои разпоредби на българския Наказателния кодекс посочват, че съдът може да наложи възпитателна мярка вместо да образува наказателно производство срещу дете. Законът за борба с противообществените прояви на непълнолетните и малолетните признава възстановителното правосъдие по отношение на извинението и компенсирането на жертвата, както и задължението за извършване на труд в обществена полза. Въпреки това обаче, когато се прилагат тази или други мерки по закона, делото на детето не се прекратява, а по-скоро се прехвърля на орган с квази-съдебни правомощия. Освен това детето трябва да се съобрази с учебните или възпитателни мерки, предвидени от съда или местната комисия или може да бъде изправено пред по-тежко наказание. Преминаването към местна комисия не отговаря на международните стандарти и често отразява наказателни, а не възстановителни намерения.

Обучението се организира в рамките на двегодишния проект „Алтернативни методи за работа с младежи (AWAY)“, изпълняван едновременно в България, Унгария, Хърватия и Румъния с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство, гражданство“ на ЕС. Проектът цели да повиши осведомеността на обществото и професионалистите, които работят с деца, по въпросите на отклоняването от наказателна отговорност на непълнолетните като метод за възстановително правосъдие.
Повече за проекта тук

До края на месец октомври по проекта ще бъде активиран онлайн модул на тема „ Алтернативни методи за работа с младежи“, който ще бъде достъпен за всички желаeщи. Модулът прави обзор на алтернативните методи за работа с младежи и предлага начини за тяхното използване. Достъпът не е ограничен и безплатен, само трябва да заявят интерес на мейла на Сдружение ПРСС: office@prss-bg.org

За контакти:
Ива Тончева
ПР & комуникации
iva.tontcheva@taofes.eu
0893 493 063