Обучение „Нови положения относно имуществената отговорност на юридическите лица при извършено престъпление“

5.11.2018 г.

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ има удоволствието да ви покани да вземете участие в обучение „Нови положения относно имуществената отговорност на юридическите лица при извършено престъпление“

Обучението е подходящо за практикуващи юристи – адвокати, юрисконсулти, представители на юридически лица, представители на централните и местни органи на власт, както и за синдици, счетоводители и одитори. Участниците ще се запознаят с уредбата на административно наказателната отговорност на юридическите лица, която се реализира на основание чл. 83а от Закона за административните нарушения и наказания. виж още

Обучения за съдии и прокурори по алтернативни наказания за непълнолетни

23.10.2018 г.

Днес започват двудневни обучения в Русе, Разград и Варна

Паралелните на традиционното правосъдие и щадящи начини за работа с младежи - правонарушители са основната тема на три двудневни обучения, които неправителственото Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) организира в края на октомври и началото на ноември в Русе, Разград и Варна. Първото обучение започва днес в Русе. Предстоят Разград (25-26 октомври) и Варна (6-7 ноември). виж още

Алтернативни подходи към младежите в конфликт със закона: обучение за специалисти

15.10.2018 г.

Уебинар предлага възможност за обучение за професионалисти, работещи с деца в конфликт със закона

Към български професионалисти, които работят с деца в конфликт със закона, е насочен едночасов уебинар на 19 октомври 2018. Основната му тема е отклоняването от наказателното производство като един от най-често използваните подходи към младежите в конфликт със закона. виж още

Покана за провеждане на Общо събрание на сдружение „Програма за развитие на съдебната система”

30.07.2018 г.

Уважаеми колеги,
Управителният съвет (УС) на ПРСС на основание чл. 21, ал. 2 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание (ОС), което ще се състои на 31 август 2018 г. от 17 ч. в офиса на ПРСС на следния адрес: София 1407, Лозенец, бул. "Джеймс Баучер" № 76А, Бизнес център "Hill Tower", ет. 3 при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на ПРСС за 2017 г.
 2. Освобождаване от отговорност на УС и Председателя на УС;
 3. Обсъждане на настоящи и бъдещи проекти на ПРСС;
 4. Разни.
виж още

Участието на деца по проекта AWAY предизвика интерес на мастните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

02.07.2018 г.

Представители на местни комисии, инспектори от Детска педагогическа стая и управители на Центрове за обществена подкрепа се събраха на 28 юни 2018 г. в Пампорово на VI Национална научно-практическа конференция «Детско правосъдие и правата на децата». Организираният от община Асеновград и партньори форум събра над 80 специалисти от цялата страна, работещи с деца. Повод за дискусията е обсъжданият от няколко месеца законопроект за детско правосъдие, който беше представен от бившия зам. министър на правосъдието Вергиния Мичева. виж още

Малдежкият консултативен борд по проекта AWAY подготви свои послания до представители на институциите, ангажирани с прилагането на детското правосъдие в България

02.07.2018 г.

През последните два месеца, работата на младежите - членове на консултативния борд по проект AWAY, се фокусира върху подготовката на информационна кампания, целяща да популярзира сред техни връстници отклоняването като ефективен подход в приложението на детското правосъдие. виж още

ПРСС започна разработването на Унифицирани процедури за предоставяне на правна помощ

30.05.2018 г.

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ започна изпълнение на услуга „Разработване на унифицирани процедури за предоставяне на правна помощ /съдебна фаза/ и разработване на ясни критерии и подходи при допускане на правна помощ /съдебна фаза/ за лица по чл. 22 от ЗПП , в това число и за лица от уязвими групи и разработване на механизъм за служебно събиране на информация за социалния статус на правоимащите лица.“ по проект BG05SFOP001-3.001-0020 „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ”. виж още

Ученици от Русе разговарят с техни връсници от САЩ за правата на младите хора и различията в техният живот

20.03.2018 г.

На 17 март 2018 г. ученици от Английската гимназия в гр. Русе разговаряха с американски младежи от училището в Нобел и Грийноут от гр. Масачузец, САЩ, относно правата на младите хора и различията в техният живот. След „разчупване на леда“, участниците преминаха на теми, засягащи различията в правилата и структурата в училище, вкусът на младежите към музика и забавления, политически възгледи и доколко те са обект на разговор сред младите хора, нарушаването на правилата и последствията от това. В хода на дискусията стана ясно, че за разлика от българските ученици, на американските им връстници дори не им хрумва да опитат да пушат в близост до училището си. Тревогата, че ще бъдат изгонени от съответното училище е свързана с осъзнато чувство за провал, който пряко засяга бъдещето им. Наркотиците и злоупотребата с тях от деца се окават общ проблем, вълнуващ младите хора и в двете държави. На въпросът „Какво се случва в САЩ ако препишеш на изпит?“, американските деца отговориха простичко: „Просто не преписваш“. виж още

Адекватни ли са механизмите, предвидени в българското законодателство за превенция и противодействие на злоупотребите с евросредства, извършени от корпорациите?

8.12.2017 г.

Къде са слабостите, които препятстват прилагането на закона и работата на институциите – в правната рамка или в правоприлагането? Как се съотнася правната рамка на отговорността на корпорациите в България, спрямо тази в други държави ? И разбира се – какви мерки следва да бъдат предприети за подобряване на правната рамка или правоприлагането по тази категория дела? виж още

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ОТГОВОРНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРИ ЗЛОУПОТРЕБИ СЪС СРЕДСТВА НА ЕС В БЪЛГАРИЯ: СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС"

ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ (ОЛАФ) ЧРЕЗ ПРОГРАМА "ХЕРКУЛЕС III"

1.12.2017 г.

На 30 ноември 2017 г. в хотел „Best Western Hotel Expo“ се проведе заключителната конференция по проект "Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с други държави от ЕС". виж още