02.07.2018 г.

През последните два месеца, работата на младежите - членове на консултативния борд по проект AWAY, се фокусира върху подготовката на информационна кампания, целяща да популярзира сред техни връстници отклоняването като ефективен подход в приложението на детското правосъдие. Младежите имаха задача да се запознаят с изготвените от екипа на проекта информационни материали и да споделят своят поглед върху това, до колко информацията е интересна и достъпна за тях. По този начин, те се запознаха с концепциите за възстановително правосъдие, младежко правосъдие и отклоняване, както и със специфичните права, които децата нарушили закона имат. „За мен беше ново и много полезно да науча, че съгласно насоките за правосъдие, съобразено с децата, имам право на достъп до адвокатска помощ и то на специализирана такава“, сподели момче на 17 години.

За да помогнат в подготовката на предстоящите обучения за магистрати, полицаи и социални работници, децата отправиха послания, които съобразиха с личният си опит и този на свои съученици и приятели. Посланията им към разследващите органи са „да не задават повече въпроси отколкото имат право и реално ги интерсуват, защото така ни объркват и плашат“, както и „да не споделят информация за нас с учителите ни и други лица, които не е нужно да знаят“. Запазването на анонимност в училище и сред приятелският кръг са сред нещата, които младежите считат за особено важни. Те споделиха не един случай, при който са били свидетели на това как публично са посочили на техен връстник, след като е извършил определена постъпка, в резултат на което животът му е изцяло променен – губи приятели, среда, напуска училище, родители му го извеждат в изолация.

Малцина от членовете на борда са имали личен опит с правораздаването, но всички те имат близки приятели, които са преминали или преминават през системата за детско и младежко правосъдие. Темата ги вълнува живо, а гледната им точка е изключително важна да бъде чута и взета под внимание от ангажираните с приложението на закона.