20.12.2016 г.

На 9 декември 2016 г. ПРСС започна изпълнението на проект "Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с други държави от ЕС". Проектът е одобрен за финансиране от Европейския съюз (ЕС) в размер на 31 809,60 евро. Крайният срок за неговото изпълнение е 31 Дек, 2017. ПРСС инициира този проект като реакция на доклада на ОЛАФ за 2015 г., в който България се нарежда сред страните-членки с най-високо финансовото изражение на открити нередности в използването на средствата от ЕС. Проектът ще осигури по-добра информираност и мотивация на българската юридическа професия в прилагането на изменените правила относно отговорността на юридическите лица по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), със специален акцент върху отговорността при злоупотреба със средства на ЕС. Проектът е насочен към съдии, прокурори, следователи, които са натоварени с прилагането на новите механизми за налагане на отговорност на юридически лица при злоупотреби със средства на ЕС, както и към други специалисти в правни отрасли, относими към отговорността на юридическите лица (напр. наказателно и административно-наказателно право) от университети в България и служители в административните звена, които управляват фондовете на ЕС или са натоварени с одита и откриването на злоупотреби със средства на ЕС.

Предложените дейности включват извършването на сравнително-правно проучване на законодателните разпоредби и съдебна практика в областта на отговорността на юридическите лица. В хода на проучването анализаторите ще направят преглед на законодателството, ще проведат дълбочинни интервюта с български и чуждестранни юристи и он-лайн изследване на практиките по въпроса. Прегледът ще бъде насочен към България, Румъния, Великобритания (където според доклада на ОЛАФ от 2015 г. финансовият ефект от злоупотребите е доста висок) и Словения и Ирландия (в които финансовият ефект е много нисък).

Важен елемент от изпълнението на проекта е разпространението на проучването и провеждането на конференция, за да бъдат обсъдени направените констатации. По време на конференцията ще бъде поканен говорител от ОЛАФ. В конференцията ще участва и още един чуждестранен експерт, идентифициран в процеса на провеждане на сравнителните изследвания. Дейността ще допринесе за повишаване информираността относно новите разпоредби на ЗАНН за отговорността на юридическите лица и необходимостта от прилагането им. В допълнение ще даде допълнителни знания български и чуждестранни юристи по този въпрос и ще създаде възможности за професионален обмен на добри практики.

"Настоящият проект се финансира от Европейската комисия (ОЛАФ) чрез програмата „Херкулес III"

Материали по проекта