РАЗДЕЛ 1
ПОЛИТИКИ И ПЛАНИРАНЕ

Цел 1
Съдът има и прилага стратегически план.

Мерки:

 • Планът отразява визията, нуждите и целите в развитието на съда и съдържа краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели. Стратегическият план се публикува в Интернет страницата на съда.
 • Съдът включва съдиите и съдебните служители в процеса на планиране, включително чрез вътрешни анкети. В процеса на планиране съдът взима предвид становището на представители на адвокатската колегия, другите институции, с които работи и обществото.
 • Съдът взема предвид целите, поставени в стратегическите документи, засягащи цялата съдебна власт, като ЗФУКПС, Стратегическия план на Висшия съдебен съвет, мерки на правителството и други важни документи.
 • Съдът използва, разглежда и актуализира подходящи управленски политики (като политика за управление на делата, политика за развитие на човешките ресурси, политика за прилагане на информационните технологии и др.)
 • Съдът е въвел система за измерване на работата си и използва резултатите в процеса на планиране. Измерването включва спазването на обективни времеви стандарти и външни първоначални данни за мнението на гражданите, които имат досег със съда, за неговата работа, както и провеждане на периодични анкети за сравняване данните с първоначалните.
 • Съдът прави оценка на стратегическия си план всяка година и го актуализира, когато е необходимо.

Оценка:
0 = Съдът не е направил текуща оценка на нуждите и не е приел стратегически план.
1 = Съдът е приел и изпълнява стратегически план.
2 = Съдът оценява изпълнението на стратегическия план и го актуализира.

 

РАЗДЕЛ 1
ПОЛИТИКИ И ПЛАНИРАНЕ

Цел 2
Съдът планира, взема управленски решения и изготвя бюджет въз основа на статистическата информация.

Мерки:
Статистика се използва за:

 1. 1. Анализ на тенденциите, които влияят върху работата на съда.

1.1. Повишаването или намаляването на броя на делата:

 • води до промяна в разпределението им и в отговорностите на съдебните служители;
 • влияе върху финансовите разходи, които се отразяват в бъдещите бюджети.
 1. Статистиката следва да се използва при общи срещи на съдиите, за да се измерва с нея свършената работа и сроковете.

Оценка:
0 = Съдът изготвя статистически отчети.
1 = Съдът анализира статистическата информация, но не я използва за вземане на управленски решения.
2 = Всяко управленско решение се основава на анализ на статистическата информация.

 

РАЗДЕЛ 1
ПОЛИТИКИ И ПЛАНИРАНЕ

Цел 3
Съдът прави оценка на вътрешната организация и администриране на работата.

Мерки:
Оптимизирането на организационната структура включва:

 • Определяне на областите, в които са налице дублиращи се процедури.
 • Пренасочване на усилията на съдии и служители в различни проблемни области.
 • Прехвърляне на административните задачи на съдебния администратор или съдебните служители, когато е възможно.
 • Опростяване и оптимизиране на работните процеси и процедури, в това число системата за документооборот, намаляване или консолидиране на формулярите.
 • Разработване на вътрешни правила и процедури за работните процеси.
 • Периодично наблюдение и анализ на ефективността на съдебната администрация и управлението на съда.

Оценка:
0 = Липсва анализ и оценка вътрешната организация и администриране на работата.
1 = Има анализ и оценка.
2 = Съдът предприема мерки въз основа на анализа и оценката.

 

РАЗДЕЛ 1
ПОЛИТИКИ И ПЛАНИРАНЕ

Цел 4
Съдът управлява финансовите ресурси и изготвя програмно ориентиран бюджет.

Мерки:

 • Съдът разработва бюджетни прогнози, които обезпечават изпълнението на стратегическия план.
 • Бюджетът трябва да съдържа поне следните елементи: стратегически и оперативни цели, програми и предоставяни на обществото услуги, показатели за тяхното изпълнение, както и планирани целеви стойности по показатели за изпълнение.
 • Съдът използва резултатите от извършения одит при изготвянето и изпълнението на програмно ориентирания бюджет.
 • Съдът изготвя система за измерване на изпълнението.
 • Съдът отчита степента на изпълнение на провежданите политики и програми и разходите за тяхното изпълнение.

Оценка:
0 = Съдът не изготвя бюджет, ориентиран към поставени стратегически цели и програми.
1 = Съдът има изготвен програмен бюджет.
2 = Съдът има изготвен програмен бюджет и измерва степента на изпълнението му.

 

РАЗДЕЛ 1
ПОЛИТИКИ И ПЛАНИРАНЕ

Цел 5
Съдът анализира ефекта от нови политики и законодателни решения и информира компетентните органи.

Мерки:

 • Съдът анализира собствения си опит и нужди.
 • Съдилищата провеждат съвместни срещи на местно, регионално или национално ниво:

-- за обсъждане на общи проблеми и тяхното влияние върху работата на съда;
-- за разглеждане на нови законодателни актове и политики;
-- за формулиране на препоръки и предложения за законодателни промени.

 • Съдилищата обменят информация с други съдилища, като използват Интернет форуми, конференции на съдиите или магистратите на национално или регионално ниво, работни срещи и др.
 • Когато е възможно, становищата трябва да се представят съвместно от съдилищата.

Оценка:
0 = Съдът не анализира собствения си опит и не дава препоръки.
1 = Съдът анализира съществуващите проблеми.
2 = Съдът анализира, провежда срещи и дава препоръки.

 

РАЗДЕЛ 2
УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА

Цел 6
Ръководството на съда развива управленски и лидерски умения.

Мерки:

 • Ръководството на съда и служителите с управленски функции развиват уменията си чрез участие в специализирани обучения по стратегическо планиране, процес на съставяне на бюджета, лидерски умения, умения за водене на преговори, работа с медиите и др.
 • Ръководството на съда работи в екип.

Оценка:
0 = Ръководството на съда не работи за повишаване на квалификацията си и управленските умения.
1 = Ръководството на съда участва във форми за повишаване на квалификацията и си управленските умения.
2 = Ръководството на съда използва активно придобитите управленски умения и работи в екип.

 

РАЗДЕЛ 2
УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА

Цел 7
Утвърждаване на водещата роля на съдебния администратор.

Мерки:

 • Съдебният администратор преминава системно специализирано обучение за изпълнение на неговите функции.
 • Утвърждаване на взаимодействието между административния ръководител и съдебния администратор.
 • Съдебният администратор организира провеждането на редовни срещи на съдиите и ръководството за обсъждане на актуални въпроси.
 • Съдебният администратор предлага на административния ръководител управленски решения в рамките на своята компетентност.
 • Съдебният администратор прави преглед на административните и управленски процедури и дава препоръки за подобренията им.
 • Съдебният администратор организира провеждането на срещи на съдебните служители с ръководството за обсъждане на актуални въпроси.
 • Съдебният администратор разработва механизъм за разпределяне на дейностите между отделните звена и съдебни служители.

Оценка:
0 = Съдебният администратор не осъществява нито една от посочените мерки.
1 = Съдебният администратор предприема спорадични управленски действия.
2 = Съдебният администратор предприема системни управленски действия.

 

РАЗДЕЛ 2
УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА

Цел 8
Ръководството на съда развива ефективни работни отношения с всички лица, институции и организации, които взаимодействат с него.

Мерки:

 • Лицата, институциите и организациите, които участват или си взаимодействат в процеса на правораздаване, включват адвокатурата, прокуратурата, следствието, пробационните служби, полицията, държавни и общински институции, НПО и др.
 • Съдът организира и участва в срещи, съвместни дейности, обучения и др.
 • Съвместните дейности следва да се организират редовно – поне веднъж годишно.
 • Срещите следва да бъдат документирани и да бъдат съставени протоколи за резултатите от тях.
 • Съдът популяризира дейността си, свързана с тази цел.
 • Веднъж годишно, след изготвяне на отчетните доклади, съдът организира форум, на който се представят постигнатите резултати, анализират се показателите и се обсъждат конкретни стъпки за подобряване на същите. На форума участват представители на външни организации, институции, централни и местни органи, както и представители на органи на съдебната власт и съсловни организации, с които съдът има работни отношения.

Оценка:
0 = Съдът не развива ефективни работни отношения.
1 = Съдът не взема предвид резултатите от съвместната дейност.
2 = Съдът използва ефективно резултатите от съвместната дейност.

 

РАЗДЕЛ 3
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ И МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ

Цел 9
Съдът анализира работата си, за да предвиди необходимия бюджет и ефективно управление на човешките ресурси.

Мерки:

 • В стратегическия план на съда има раздел за развитието на човешките ресурси.
 • Съдът е приел и прилага политика за развитие на човешките ресурси.
 • Направена е оценка на натовареността на магистратите и съдебните служители.
 • Разработена е методология за мотивиране на магистратите и съдебните служители – поощрения, принципи за мотивация, които да са в резултат от непосредствени постижения в работата, други подходи, които допълват атестациите и повишаването в ранг.
 • Повишаване на капацитета на атестационните комисии за съдебните служители и изработване на указания за работата им.
 • Прилага се моделът за подбор и наемане на служители.
 • Съдът поддържа база данни от най-добре представилите се кандидати от предишни конкурси, дипломанти от факултети по публична администрация, икономика и право.

Оценка:
0 = Съдът не е приел и не прилага политика за развитие на човешките ресурси.
1 = Съдът приема политика за развитие на човешките ресурси, но не се прилага.
2 = Съдът има политика за развитие на човешките ресурси и тя се прилага ефективно.

 

РАЗДЕЛ 3
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ И МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ

Цел 10
Съдът насърчава повишаването на квалификацията на съдии и служители чрез първоначално и последващо обучение.

Мерки:

 • Съдът разработва и прилага план за обучение на съдиите и съдебните служители. Планът за обучение да включва организирането на обучения на местно, окръжно и апелативно ниво. Определен е координатор по обученията.
 • Съдът използва различни методи на обучение: напр. обучение на място, обучение в работна среда, менторство, виртуални обучителни модули (стъпка по стъпка обучение на нови служители) и др.
 • Съдът постоянно подобрява професионалната квалификация на съдиите относно прилагане на законодателството и за подобряване на техните умения и подпомагане на тяхната дейност извън правната сфера

-- Управление на времето и организация на работата с оглед навременното справяне с делата;
-- Умения за обучение;
-- Наставляване на работното място – за по-ефективна работа със стажанти, като наставници на младшите съдии, прокурори и следователи, както и с правни помощници.

 • Съдът постоянно подобрява професионалната квалификация на служителите (чрез обучения, дискусии и т.н., които поставят акцент върху уменията, необходими за изпълнение на задълженията).
 • Съдът работи с Националния институт на правосъдието и с други институции и организации (включително съсловни), които предоставят обучение.
 • Съдът събира и поддържа статистически данни за обучените съдии и съдебни служители.
 • Съдебният администратор организира проучването на потребностите от обучения на всеки съдебен служител. Получената информация, заедно с резултатите от атестирането на служителите се използва за разработване на обучителния план на съда, чието изпълнение анализира.
 • Съдът има утвърдени правила за участие в обучения. Информация относно планирани обучения за съдии и съдебни служители, покани за обучения от различни организации се предоставя на всички.

Оценка:
0 = Съдът няма вътрешни правила за обучения и обучителен план.
1 = Съдът има вътрешни правила за обучения и обучителен план, който не се изпълнява.
2 = Съдът има вътрешни правила за обучения и обучителен план, които се спазват и водят до повишаване ефективността на работата на съда.

 

РАЗДЕЛ 3
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ И МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ

Цел 11
Съдът прилага политики за използването на информационните технологии.

Мерки:

 • Нуждите на съда от автоматизиране и информационни технологии са предвидени в стратегическия план на съда.
 • В стратегическия план са предвидени нуждите от поддръжка на хардуера и софтуера; от актуализация на софтуера и хардуера, нов софтуер и хардуер, лицензи.
 • Информационните технологии се използват за електронен обмен на информацията.

Оценка:
0 = Съдът няма план за развитие на информационни технологии.
1 = Съдът има план за развитие на информационните технологии.
2 = Съдът има план, прилага го и постига ефективни резултати.

 

РАЗДЕЛ 3
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ И МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ

Цел 12
Съдът управлява материалните ресурси ефективно и прозрачно.

Мерки:

 • Съдът прави оценка на материалните ресурси и има план за тяхното управление, включително за намаляване на разходите в условията на финансови ограничения. Планът включва възможности за оптимизиране на пространството и използване на алтернативни помещения.
 • Съдът периодично оценява сигурността на сградата и на работещите в нея и предприема мерки за повишаването й.
 • Съдът има механизъм за своевременно уведомление при извънредни ситуации и план за продължаване на работата в условията на кризи.
 • Съдът отчита публично изпълнението на плана и разходите си за материални активи.

Оценка:
0 = Съдът няма план за управление на материалните ресурси.
1 = Съдът има план за управление на ресурсите, но не следи неговото изпълнение.
2 = Съдът изпълнява план за управление на ресурсите, има функциониращ механизъм за работа при извънредни ситуации и отчита публично разходите си.

 

РАЗДЕЛ 4
СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Цел 13
Съдът използва система за управление и контрол на делата.

Мерки:

 • Съдът разработва и прилага план за намаляване забавянето на делата, съобразен с вътрешен анализ и външна оценка на съществуващите процедури.
 • Планът съдържа времеви стандарти и механизми за тяхното спазване; политика за следене на висящите дела и мерки при забавяне; използване на диференцирано управление на делата; препращане към алтернативни методи за решаване на спорове и др.
 • В разработването на плана участват съдии и служители. Взема се становището на адвокати, прокурори, медии, НПО и др.
 • Информационните технологии подпомагат изпълнението на плана.
 • Съдът запознава обществеността с политиката по отношение намаляване забавянето на делата.
 • Съдът прилага механизъм за наблюдение и контрол на плана за управление на делата.

Оценка:
0 = Съдът не използва система за управление и контрол на делата.
1 = Съдът има план за намаляване забавянето на делата.
2 = Съдът използва система за управление на делата и прилага механизма за управление и контрол.

 

РАЗДЕЛ 4
СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Цел 14
Съдът насочва страните към възможни способи за ускорено решаване на спорове.

Мерки:

 • Съдът разяснява способите за съдебно и извънсъдебно ускорено решаване на спорове.
 • Съдът създава и активно поддържа отношения на сътрудничество с организациите, предоставящи възможности за извънсъдебно решаване на спорове на съответното място.
 • Административното ръководство на съда осигурява запознаването на съдебните служители и гражданите със способите на съдебно и извънсъдебно решаване на спорове.
 • Административното ръководство на съда анализира периодично практиката по прилагане на съдебни и извънсъдебни способи за решаване на спорове.

Оценка:
0 = Съдът не полага усилия за изпълнение на целта.
1 = Съдът прилага мерките, без да анализира периодично практиката по прилагането им.
2 = Съдът прилага, анализира и търси нови форми за решаване на спорове.

 

РАЗДЕЛ 4
СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Цел 15
Съдът прилага механизми за ефективното участие на вещите лица в процеса на правораздаване.

Мерки:

 • Съдът участва активно в определянето на списъците с вещи лица.
 • Административното ръководство на съда и вещите лица обсъждат възникнали проблеми.
 • Съдът оценява ефективността в работата на вещите лица.

Оценка:
0 = Съдът не прилага механизми за ефективно участие на вещите лица.
1 = Съдът прилага механизми за ефективно участие на вещи лица.
2 = Съдът прилага механизми за ефективно участие на вещите лица и оценява работата им.

 

РАЗДЕЛ 4
СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Цел 16
Съдът прилага механизми за ефективно участие на съдебните заседатели.

Мерки:

 • Съдът участва активно в определянето на списъка на съдебните заседатели.
 • Съдът има правила за участие на съдебни заседатели в съдебни заседания.
 • Административното ръководство на съда провежда редовни срещи със съдебните заседатели.
 • Съдът осигурява обучение на съдебните заседатели. В процеса на обучение могат да се използват съществуващите материали като Наръчник на съдебните заседатели, други материали от Националното сдружение на съдебните заседатели, НИП и други организации.
 • Съдът оценява ефективността на работата на съдебните заседатели. При необходимост предлага мерки за оптимизиране участието на обществеността, включително и законодателни промени.

Оценка:
0 = Съдът не прилага механизми за ефективно участие на съдебните заседатели.
1 = Съдът прилага механизми за ефективно участие на съдебните заседатели, без да оценява ефективността от работата им.
2 = Съдът прилага механизми за ефективно участие на съдебните заседатели и оценява ефективността на работата им.

 

РАЗДЕЛ 5
ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ

Цел 17
Съдът подобрява административното обслужване на граждани.

Мерки:

 • Съдът поддържа Интернет страницата си и актуализира информацията по достъпен за гражданите начин.
 • Съдът поддържа широк спектър от услуги, предоставяни по електронен път и информира гражданите за използването им.
 • Съдът създава възможности за предоставяне на информация на чужд език.
 • Съдът взема предвид становището на адвокатската колегия, медиите и обществеността за подобряване на административното обслужване.
 • Съдът въвежда система за измерване ефективността на административното обслужване на гражданите.

Оценка:
0 = Съдът не работи за подобряване на административното обслужване на гражданите.
1 = Съдът работи за подобряване на административното обслужване на гражданите.
2 = Съдът работи за подобряване административното обслужване на гражданите и измерва ефективността на работата си.

 

РАЗДЕЛ 5
ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ

Цел 18
Съдът предоставя информация и помощ на гражданите чрез информационен център.

Мерки:

 • Съдът използва процедури и методи, включени в Концепцията за информационните центрове, одобрена от Висшия съдебен съвет.
 • Съдът използва опита на съдилищата, създали информационни центрове.
 • Съдът анализира ефективността на информационния център въз основа на анкети, статистическа информация, брой потребители, посетили центъра и др.
 • Съдът предлага на ВСС прилагане на единни форми за информационни материали.

Оценка:
0 = Съдът не предоставя информация.
1 = Съдът има информационен център.
2 = Съдът има информационен център и анализира ефективността от работата му.

 

РАЗДЕЛ 5
ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ

Цел 19
Съдът прилага процедури за достъп до съдебна информация.

Мерки:

 • Съдът обучава съдебните служители и прилага процедура за достъп до съдебни документи и информация, съобразени с действащите нормативни актове.
 • Съдът прилага правила за взаимодействие с медиите.
 • Съдът информира гражданите кои данни по делата са обществено достъпни, включително и дистанционно.
 • Съдът информира гражданите за приетата процедура за достъп до съдебна информация по подходящ начин – Интернет страница, информационни табла и др.
 • Съдът прилага механизми за определяне на дела със значим обществен интерес съобразно решение на ВСС.
 • Съдът осъществява мониторинг и контрол на процедурите за достъп до съдебни документи и информация с участието на медиите и обществеността.

Оценка:
0 = Съдът няма вътрешни правила за достъп до съдебна информация.
1 = Съдът има вътрешни правила за достъп до съдебна информация.
2 = Съдът прилага вътрешни правила за достъп до съдебна информация и осъществява мониторинг.

 

РАЗДЕЛ 5
ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ

Цел 20
Съдът създава условия за достъп на хора с увреждания.

Мерки:

 • Съдът периодично оценява състоянието на материалната база с оглед достъпа на хора с увреждания и въвежда нови процедури и технологии, когато е подходящо.
 • Съдът има обучени съдии и съдебни служители за работа с хора с увреждания.
 • Съдът информира обществеността за усилията си да осигури достъп на хора с увреждания.
 • Съдът анализира работата по тази цел в сътрудничество с организации на хора с увреждания.

Оценка:
0 = Съдът не полага усилия за създаване на условия за достъп на хора с увреждания.
1 = Съдът полага усилия за създаване на условия за достъп на хора с увреждания.
2 = Съдът съобразява усилията си с потребностите на хората с увреждания.

 

РАЗДЕЛ 5
ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ

Цел 21
Съдът осигурява специални условия за работа с деца.

Мерки:

 • Съдът периодично оценява процедурите и условията за работа с деца и въвежда нови процедури при необходимост.
 • Съдът създава подходяща обстановка, в която децата да се чувстват спокойни и защитени.
 • Съдиите и съдебните служители се обучават за работа с деца.
 • Съдът анализира работата по тази цел в сътрудничество с органите по закрила на детето и граждански организации и информира обществеността за това.

Оценка:
0 = Съдът не осигурява специални условия за работа с деца.
1 = Съдът осигурява специални условия за работа с деца.
2 = Съдът осигурява условия и анализира работата си по тази цел.

 

РАЗДЕЛ 5
ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ

Цел 22
Съдът създава правила за работа с лица от уязвими групи.

Мерки:

 • Уязвими групи лица са: жертви на насилие, уязвими жертви на престъпления, бежанци и др.
 • Съдът информира посочените в целта групи граждани и обществеността за техните права по подходящ начин.
 • Съдът организира и участва в специализирани обучения и форуми по проблемите на уязвимите групи, посочени в целта.
 • Съдът насочва уязвимите лица към специализирани програми, организации и институции за помощ и подкрепа.
 • Съдът създава подходящи условия за работа с уязвими групи.
 • Съдът разработва механизми за сътрудничество по проблемите на уязвимите лица с прокуратура, полиция, лекари, други заинтересувани ведомства и неправителствени организации.
 • Съдът работи за предотвратяване на повторната виктимизация на жертвите на насилие.
 • Съдът периодично оценява работата си с уязвимите групи и информира за това обществеността.

Оценка:
0 = Съдът няма правила за работа с уязвими групи.
1 = Съдът има правила за работа с уязвими групи.
2 = Съдът прилага тази цел и периодично оценява работата си.

 

РАЗДЕЛ 6
ПОВИШАВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО В РАБОТАТА НА СЪДА

Цел 23
Съдът работи прозрачно.

Мерки:

 • Съдът предоставя информация за работата си по достъпен и разбираем начин.
 • Съдът разработва медиен план и го адаптира към променящата се медийна среда.
 • Съдът разяснява дейността си на различни групи от обществото по подходящ начин.
 • Съдът прав преглед и актуализация на формите и средствата за въздействие върху нагласите на обществеността.
 • Съдът анализира прозрачността в работата си в сътрудничество с медиите, обществеността и специализирани агенции за изследване на общественото мнение.

Оценка:
0 = Съдът не създава предпоставки за прозрачност в работата си.
1 = Съдът предоставя информация за работата си.
2 = Съдът прилага изцяло мерките и анализира резултатите.

 

РАЗДЕЛ 6
ПОВИШАВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО В РАБОТАТА НА СЪДА

Цел 24
Съдът прилага правила за отчетност и противодействие на корупцията.

Мерки:

 • Съдът прави оценка на риска от корупционни практики.
 • Съдът прилага единни стандарти и правила за отчетност и превенция на корупцията и предотвратяване конфликта на интереси.
 • Съдът създава правила за работа на своите етични комисии.
 • Съдът разработва ефективен механизъм за работа по сигнали и жалби на граждани, като използва добри практики и реализирани проекти в тази насока.
 • Съдът информира обществеността за създадените механизми за отчетност и противодействие на корупцията и правилата за работа по сигнали и жалби.
 • Съдът осигурява подходящи форми за наблюдение, оценка и промяна на приетите механизми и правила.
 • При наблюдението, оценката и контрола на изпълнението, съдът привлича представители на медиите, НПО и адвокатурата.

Оценка:
0 =Съдът не прилага правила за отчетност и противодействие на корупцията.
1 = Съдът прилага за отчетност и противодействие на корупцията , но не информира обществеността за това.
2 = Съдът прилага и оценява механизмите за отчетност и противодействие на корупцията и информира обществеността за тях.

Приложен файлРазмер
Court Improvement Plan_April_2012.pdf431.08 KB