ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ (ОЛАФ) ЧРЕЗ ПРОГРАМА "ХЕРКУЛЕС III"

1.12.2017 г.

На 30 ноември 2017 г. в хотел „Best Western Hotel Expo“ се проведе заключителната конференция по проект "Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с други държави от ЕС".

По време на конференцията доц. д-р Ралица Илкова и адв. Светозара Петкова, изследователи по проекта, представиха направения от тях анализ на законодателството и съдебната практика във връзка с изменените в края на 2015 г. правила относно отговорността на юридическите лица по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), със специален акцент върху отговорността при злоупотреба със средства на ЕС.

Особен интерес предизвика презентацията на г-н Маргус Курм, Сътрудник в бюрото на г-н Партс, член на Европейска Сметна палата, който допълни направеното от българските експерти сравнително-правно проучване, с опита на Естония при реализирането на наказателна отговорност на юридическите лица. Конференцията беше закрита от г-н Васил Киров, Ръководител на отдел ОЛАФ .A.3 "Централни разходи", който представи на аудиторията най-често срещаните примери от практиката на ОЛАФ за измами с европейски фондове, извършени от юридически лица.

Проект "Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с други държави от ЕС" се изпълнява в рамките на една година от сдружение „Програма за развитие на съдебната система” и се осъществява с финансиране от Европейската комисия (ОЛАФ) чрез програма "Херкулес III".

Презентации:

Измами с европейски фондове, извършени от юридически лица
Наказателна отговорност на юридическите лица в Естония
Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България
Представяне на рецензията на доклада по проект "Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с други държави от ЕС"
Съдебна практика по чл. 83а и следващите от ЗАНН